החלטת מיסוי 5878/15 - מיסוי קיבוצים - פריסת שבח לחברות בקיבוץ שיתופי

החלטת מיסוי 5878/15 - מיסוי קיבוצים - פריסת שבח לחברות בקיבוץ שיתופי - מיסוי מקרקעין

 

להלן תמצית החלטת מיסוי 5878/15:

 עובדות המקרה:

 1. הנישומות הן שלוש חברות קיבוץ אשר סעיפי 54-60 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") חלות עליו.
 2. הנישומות מכרו נכס מקרקעין וביקשו לערוך פריסה של השבח בהתאם להוראות סעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") לשנים 2011-2014.
 3. בהיותן חברות קיבוץ שיתופי ומכאן הקושי לבצע פריסה בהיעדר נתונים ודיווחים במערכי המס בין שנות המס המבוקשות.
 4. לנישומות לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ. 

פרטי הבקשה להחלטת מיסוי:

 1. הנישומות מבקשות לאשר כי לצורך חישוב מס שבח יתאפשר להן לפרוס מס שבח בהתאם להוראות סעיף 48 א(ה) לחוק. 

החלטת המיסוי ותנאיו:

 1. בכפוף לכך כי החברות יצהירו כי אין להן הכנסות אשר לא נכללו בדין וחשבון הקיבוץ.
 2. בכפוף לאישור רואה החשבון של הקיבוץ על גובה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לחברות הקיבוץ בדוח המס של הקיבוץ בהתאם להוראות סעיף 57(א).
 3. רשות המיסים תאפשר לפרוס את חלק רווח ההון הריאלי בהתאם להוראות סעיף 91(ה)(1) לפקודה לשנים 2014-2011.
 4. חישוב ההכנסה החייבת תערך בהתאם במדרגות המס על פי סעיף 121 לפקודה, תוספת ההכנסה אשר לא דווחה במסגרת דוחות המס של הקיבוץ תיווסף להכנסתם החייבת בהתאם לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, אשר דווחו בקיבוץ וכן הכנסה חייבת בהתאם לשיעורי מס מוגבלים, אשר לא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.
 5. מובהר ומוסכם כי הכנסות הקיבוץ (ב)(1) הן אלו אשר יזכו תחילה לשיעורי המס הנמוכים בהתאם להוראות סעיף 121 ועליהן יתווספו הכנסת השבח נשוא החלטה זאת.
 6. מובהר ומוסכם כי לא יתאפשר קיזוז נקודות זיכוי אישיות כנגד המס הנובע מן הפריסה של השבח הריאלי.
 7. מובהר ומוסכם, כי הנישומות ישלמו את הפרש המס הנובע מתוספת השבח כאמור לעיל. הפרשי המס יישאו ריבית והפרשי הצמדה החל מ- 60 יום ממכירת הנכס.
 8. ידוע, מובהר ומוסכם, לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופית ו/או במידה ולאחר שהקיבוץ יבקש לבצע פריסה רווח הון בהתאם לאמור בסעיף 91)ה)(1) לפקודה. פקיד השומה יהא רשאי להפעיל הסמכות לתקן את השומות בהתאם להוראות סעיף 147(א)(1) לפקודה. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשי הצמדה בדומה לאמור בסעיף 3.7 לעיל. 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5878/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים