החלטת מיסוי 6698/15 - מיסוי מקרקעין - חלוקת נכסי עיזבון – החלטת מיסוי בהסכם

 החלטת מיסוי 6698/15 - מיסוי מקרקעין - חלוקת נכסי עיזבון – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת מיסוי 6698/15:

 העובדות:

  1. אח ואחות (להלן: "היורשים") ירשו את נכסי הוריהם עם פטירת האב בשנת 1977 ועם פטירת האם בשנת 1996 בחלקים שווים.
  2. בין נכסי העיזבון, ירשו היורשים קרקעות באזור השפלה.
  3. בשנת 1999, טרם רישום נכסי הירושה בלשכת רישום המקרקעין, ערכו היורשים הסכם חלוקה לקראת הרישום (העתק ממנו הועבר לרשויות המס) על פיו:

מגרשים אשר היו בני חלוקה באותה עת כלומר כאלו אשר הליכי התכנון הושלמו לגביהם, חולקו ביניהם בחלקים שווים.

מגרשים חקלאיים, אשר לגביהם לא הושלמו הליכי התכנון, הוסכם בין היורשים כי יישארו בבעלות משותפת עד הפשרתם.

  1. בידי היורשים כיום במשותף מספר מגרשים (המגרשים אינם סמוכים זה לזה ואינם מתב"ע אחת) אשר היו בעבר חקלאיים וכיום הינם מופשרים לבניה (להלן "המגרשים") וכן מגרשים חקלאיים אשר טרם הופשרו לבנייה.
  2. בכוונת היורשים, בהתאם להסכם החלוקה משנת 1999 לחלק ביניהם את המגרשים שווה בשווה על פי חלקם בירושה, וזאת לאחר שישונה ייעודם לבניה, ואת חלוקת המגרשים החקלאיים אשר טרם הופשרו לבצע בעתיד, לכשיופשרו.

 

פרטי הבקשה:

להכיר בחלוקה המבוקשת היום כ"חלוקה ראשונה" מבלי לבצע, בשלב זה, חלוקה של כל נכסי העיזבון זאת, לאור העובדה כי חלוקת נכסי העיזבון נמשכת בשלבים על פני שנים בהתאם לשינוי ייעודם של הקרקעות החקלאיות.

החלוקה היום והחלוקה העתידית לא יהוו "מכירה" בהתאם להוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. לאור הנסיבות המפורטות, ובהן הסכם החלוקה משנת 1999 אשר נערך בין היורשים וקבע את אופן חלוקת הנכסים ביניהם, בהווה ובעתיד, יש לראות את החלוקות העתידיות ביתרת המגרשים (שלא חולקו) כביצועו של הסכם החלוקה משנת 1999 כך שסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 יחול על חלוקות אלה ולא יראו בהן כמכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין, ובלבד שחלוקה כאמור תתבצע כפי שהצדדים ביצעו אותה עד כה – בחלקים שווים, ועניינה של חלוקה זו יהא באותם מגרשים אשר לא היו מופשרים לבנייה בשנת 1999.
  2. מובהר בזאת כי הסדר זה אינו כולל חלקה אשר כבר חולקה בין היורשים בשנת 1999 ועל כן, כל חלוקה אחרת לגביה תהווה עסקה חייבת בהתאם לחוק.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 6698/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים