החלטת מיסוי 7789/14 - חלק ה' לפקודת מס הכנסה – שינוי מבנה, מיזוגים ופיצולים -העברת נכסים, העברת זכויות בנכס מקרקעין המוחזק בחלק בלתי מסוים (במושע) – לפי הוראות סעיף 104א - הבהרה

החלטת מיסוי 7789/14 - חלק ה' לפקודת מס הכנסה – שינוי מבנה, מיזוגים ופיצולים -העברת נכסים, העברת זכויות בנכס מקרקעין המוחזק בחלק בלתי מסוים (במושע) – על פי הוראות סעיף 104א - הבהרה 

עובדות המקרה:

  1. המבקשת הינה חברה תושבת ישראל, אשר מחזיקה בזכויות בחלק בלתי מסוים (במושע) במקרקעין (להלן "הזכויות בנכס המקרקעין") ומקנות בעלות של 50% מן הזכויות בנכס המקרקעין. 
  1. בהתאם להצהרת המבקשת, ניתן לבצע חלוקה של הזכויות בנכס המקרקעין וכן ניתן למכור את הזכויות בנכס המקרקעין ללא קבלת כל אישור מן המחזיקים האחרים בנכס המקרקעין. 
  1. בכוונת המבקשת להעביר את מלוא הזכויות בנכס המקרקעין המוחזקים על ידה אל חברה קשורה, בתמורה להקצאת מניות בחברה ובהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (להלן: "ההעברה"). 

פרטי הבקשה להחלטת מיסוי:

לאשר כי אין מניעה להעביר את הזכויות בנכס המקרקעין אשר מהווה חלק בלתי מסוים בנכס המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). 

החלטת מיסוי 7789/14 ותנאיה:

  1. ניתן אישור לביצוע העברת זכויות בנכס המקרקעין אשר מהוות חלק בלתי מסוים בנכס המקרקעין, על פי הוראות סעיף 104א לפקודה, והכול כפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה-2 לפקודה. 
  1. הובהר, כי אין בהעברה משום הפרה של הוראות סעיף 104א(ב) לפקודה. 
  1. הובהר כי, אין זה משום אישור לתנאי חלק ה2 לפקודה בכלל ולתנאי סעיף 104א בפרט. 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7789/14

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים