החלטת מיסוי 8369/14 - מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון - שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין פרק שביעי 1 בחוק עידוד השקעות הון (להלן "חוק עידוד") – החלטת מיסוי בהסכם.

החלטת מיסוי 8369/14 - שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין פרק שביעי 1 בחוק עידוד השקעות הון (להלן "חוק עידוד") – מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון

 

להלן תמצית ההחלטת מיסוי 8369/14:

 

עובדות המקרה:

 1. חברה א' (להלן: "החברה") הינה חברה פרטית אשר בבעלותה פרויקט מלון דירות (להלן: "הבניין").
 2. הבניין קיבל את אישור מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת כ"נכס מאושר" כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק עידוד במהלך שנת 2000, אישור ביצוע ניתן במהלך שנת 2001.
 3. הבניין עונה להגדרת "בניין חדש להשכרה" כמשמעותו בפרק שביעי 1 בחוק עידוד עובר לתיקון מספר 67 לחוק עידוד.
 4. בשנת 2011 מכרה החברה את הבניין לצד ג' וביקשה להיחשב חברת בית כמשמעותה לפי סעיף 64 לפקודת מס הכנסה באותה שנת מס.

 

פרטי הבקשה להחלטת מיסוי:

 1. בכפוף לכך שפקיד השומה יאשר כי החברה הינה חברת בית כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לאשר כי לאור החלטת מיסוי מס' 49/08 ייוחס השבח הריאלי של החברה כהכנסה משבח בידי בעלי המניות.
 2. שיעורי המס החלים על השבח הריאלי אשר יוחס אל בעלי המניות יהא בשיעורים הקבועים בסעיף 53ג(ב1) לחוק עידוד כנוסחו לאחר תיקון מספר 67.

 

החלטת מיסוי 8369/14 ותנאיה:

 1. הסדר המס יחול בכפוף לכך שהבניין הינו "בנין חדש להשכרה" כמשמעותו בפרק שביעי 1 בחוק עידוד ובכפוף לעמידה בתנאי חוק עידוד, כתב האישור ואישור הביצוע ניתן על ידי מרכז השקעות במשרד התמ"ת.
 2. הסדר המס יחול בכפוף לכך שפקיד השומה יאשר כי החברה הינה חברת בית כמשמעותה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה.
 3. החברה תיישם את החלטת מיסוי 49/08 לעניין ייחוס השבח בחברת בית אל בעלי המניות.
 4. שיעור המס המופחת בהתאם לסעיף 53ג(ב1) לחוק עידוד יחול על הכנסה אשר הונפקה משנת 2009 ואילך וגם לגבי הבניין המאושר כאמור.
 5. הפסדים אשר היו לבעלי המניות לפני שנת המס בה ביקשה החברה להיחשב חברת בית לא יהא ניתן לקזזם כנגד השבח אשר מיוחס אל בעלי המניות כאמור בהחלטת מיסוי זאת.
 6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 8369/14

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים