החלטת מיסוי 9901/17 – חוקי עידוד – הכנסות מתמלוגים – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 9901/17 – חוקי עידוד – הכנסות מתמלוגים – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית הרולינג:

העובדות

  1. החברה הינה חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). החברה עוסקת בייצור מוצרים לתעשיית ההיגיינה. החברה מחזיקה במלוא מניותיה של חברה בת זרה (להלן: "חברת הבת"). חברת הבת עוסקת במפעלה הממוקם מחוץ לישראל בייצור מוצרים זהים למוצרי החברה וזאת על בסיס ידע שפותח בישראל ואשר בבעלותה המלאה של החברה.
  2. הכנסות החברה נובעות ממכירת מוצרים המיוצרים בישראל וכן מהכנסה מתמלוגים בגין הידע המשמש את חברת הבת ביצור מוצריה (להלן: "הכנסות מתמלוגים").

פרטי הבקשה

לאשר כי הכנסות החברה מתמלוגים הינה "הכנסה מועדפת" בהתאם לסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. נקבע כי ההכנסה מתמלוגים תהווה "הכנסה מועדפת" בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק, בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן:
    • התמלוגים שולמו עבור "ידע" כהגדתו בסעיף 51 לחוק, וכי התמלוגים נלווים לפעילות הייצורית.
    • הפעילות הייצורית בישראל (הכנסות ממכירת המוצרים המיוצרים בישראל, מספר עובדים, שכר עובדים והוצאות הייצור הישירות) של החברה, לא תקטן ביחס להיקף הפעילות הייצורית בישראל טרם הקמת המפעל של חברת הבת מחוץ לישראל. פחת היקף הפעילות הייצורית כאמור לעיל, תשלם החברה מס חברות בהתאם להוראות סעיף 126 לפקודת מס הכנסה על כלל הכנסותיה מן התמלוגים.
    • הכנסות החברה מתמלוגים לא יעלו על 25% מכלל הכנסות החברה ממכירת המוצרים המיוצרים במפעלה בישראל. עלו ההכנסות מתמלוגים על השיעור כאמור, ישולם מס חברות בהתאם לסעיף 126 לפקודת מס הכנסה על ההפרש.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 9901/17