הטבות מס לעבודה במשמרות 2018 , 2019 , 2020

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות, התשמ"ו-1986

תקופה של הוראת השעה מוארך עד 31.12.2020.