הסבר לשימוש בטבלאות הוצאות מחיה

הסבר לשימוש בטבלאות הוצאות מחיה

הנתונים בטבלאות הוצאות המחיה מבוססות על הוצאות שנתיות ממוצעות של משפחות עירוניות. (מבוסס על סקר הוצאות המשפחה שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

אוכלוסיית הסקר מייצגת את כל המשפחות (שכירים ועצמאיים), ביישובים עירוניים שגרו ביישובים עירוניים מסוגים שונים:

  • בערים גדולות: תל-אביב, ירושלים וחיפה.
  • ביישובים עם אוכלוסייה וותיקה.
  • ביישובים עם אוכלוסייה חדשה.
  • ביישובי מיעוטים.

בשורה הראשונה של הטבלה מופיעות ההוצאות הממוצעות למשפחה על פי מספר הנפשות (בלי התייחסות להכנסות המשפחה).

החל מהשורה השנייה – יופיעו ההוצאות הממוצעות על פי עשירוני הכנסה כספית משפחה ברוטו (מחולקים לטורים על פי מספר נפשות).

הכנסה כספית למשפחה כוללת:

  • משכורות ברוטו.
  • הכנסת עבודה מעסק (עצמאי).
  • הכנסה מרכוש.
  • הכנסות מריבית, הפרשי הצמדה וכו'.
  • תקבולים שוטפים אחרים: (חייבים ופטורים), קצבאות, פיצויים מגרמניה.

הנתונים בלוחות הוצאות מחייה הם נתונים ממוצעים המבוססים על מדגם רחב.

יש לשים לב לכך, שהנתונים בלוחות 1-2, הם נתונים ממוצעים הכוללים את כל המוצאים והשירותים.

במקרים ספציפיים – רצוי להשתמש בלוחות 3-4 או 5-6, בהתאם לנתונים הנוספים שיש בידי המפקח.

לחץ כאן למסמך המלא