הצעה לתיקון 239 לפקודת מס הכנסה שינוי מבנה מיזוגים פיצולים

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז-2017

דברי ההסבר להצעת החוק

הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), מסדירות את התנאים אשר בהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות או העברת נכסים אל חברה תמורת מניות בה, לא יחויבו במס. מדובר במקרים שבהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. במקרים אלה, החיוב במס נדחה למועד המימוש.

מאז חקיקתו בשנת 1994, במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94), התשנ"ג-1993 (ס"ח התשנ"ג, עמ' 190), ועד היום, לא נערכו בחלק ה'2 לפקודה שינויים מהותיים, זולת תיקון 123 לפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו נוספו לפקודה הוראות לעניין מיזוג על דרך של החלפת מניות (סעיף 103כ לפקודה) ולעניין החלפת מניות שאינה מיזוג (סעיף 104ח לפקודה).

מן הניסיון אשר נצבר לאורך השנים ברשות המסים במהלך הטיפול בבקשות לשינויי מבנה על פי חלק ה'2 הנ"ל, עולה כי ההסדר במתכונתו הקיימת קובע מגבלות המקשות על ביצוע שינויי מבנה המבוצעים מטעמים עסקיים, במציאות כלכלית דינמית, ואינו נותן מענה הולם לצורכי החברות, בפרט בכל הקשור לשינויי מבנה שמשתתפות בהם חברות הפועלות בענפי הטכנולוגיה העילית (היי-טק). שינוי מבנה הוא כלי חשוב במגזר זה, המתאפיין בשיעורי צמיחה גבוהים ובשינויים תכופים, ומקל על החברות בביצוע גיוסי הון ורכישת פעילויות, אשר נועדו להרחיב את פעילותן העסקית.

חלק ה'2 לפקודה במתכונתו הנוכחית, נותן אם כן מענה אשר אינו תואם את הסביבה הכלכלית המודרנית, מעכב את ביצוען של עסקאות רבות ומציג חסמים ומגבלות אשר מקשים על תפקודן של חברות אלה ועל התפתחותן העסקית.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע בהצעת חוק זאת היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בעת ביצוע שינויי המבנה המוסדרים בחלק ה'2 לפקודה, ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות, וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. התיקון המוצע נועד גם לקבוע הסדר אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות היום על שינויי מבנה שונים ולפשט, ככל האפשר, את הוראותיו של חלק ה'2 האמור.

יצוין כי הצעת חוק זו מתמקדת בשינויי מבנה המשמשים חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית, בשל החשיבות הרבה אשר יש לצמיחתן ולביסוסן כחברות מובילות בענפים שבהם הן פועלות.

בנוסף, כוללת הצעת החוק, לצד ההקלות שמאפשרים התיקונים המוצעים בה, הוראות שונות אשר נועדו למנוע תכנוני מס באמצעות אותן הקלות, כגון בסוגיות של קיזוז הפסדים ומכירת מניות בפטור ממס.

מוצע לתקן בסעיפים שונים בפקודה את האזכור של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"). בנוסף, לאור סיום תחולתו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (ראו: חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008 (ס"ח התשס"ח, עמ' 258)), מוצע למחוק במקומות המתאימים בפקודה את ההפניות לסעיפים של אותו חוק, בעיקר בהוראות שבהן נקבע שלא יהא חיוב במס לפי החוק האמור.

 

לחץ כאן להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 239