הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 240), התשע"ז-2017

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 240), התשע"ז-2017

במסגרת הניסיון שהצטבר בשומות של יהלומנים, נמצא כי קיים קושי במיסויים, הנובע בעיקר ממאפייניו הייחודיים של תחום עיסוק זה. לנוכח הצורך בבחינה מקיפה של מיסוי ענף היהלומים הוקם ברשות המסים צוות לבחינת היבטים אלה ודרכי הטיפול בתחומי מס הכנסה, מכס ומס ערך מוסף. התיקון המוצע בהצעה זו, מיישם את אחת מהמלצות הצוות.

על פי כללי החשבונאות המקובלים, ערכו של מלאי עסקי נקבע לפי ערך השוק של המלאי, או לפי מחיר העלות, לפי הנמוך. בעסקי יהלומים יש קושי רב לאמוד את ערך השוק, בשל מאפייניו המיוחדים ולקושי זה השפעה ניכרת על היקף הכנסות המדינה ממסים בתחום זה. לפיכך מוצע לקבוע כי הערכת המלאי בתחום היהלומים תבוצע על פי עלות המלאי בלבד.

כדי לוודא שהערכת העלות תיעשה באופן אחיד, מוצע להסמיך את המנהל לקבוע הוראות לעניין דרך חישוב מחיר העלות, וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה. כך לדוגמה, המנהל יוכל לקבוע בהוראות את אופן מדידת עלות המלאי ובכלל זה את שיטת ניהול המלאי ורישומו.

לחץ כאן להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017