הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע''א-2011

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע''א-2011

במסגרת הצעת החוק, מוצע, בין השאר, לבטל את הפטור ממס שבח המוענק לדירות מגורים, בידי מי שמחזיק במספר דירות וזאת החל משנת המס 2013. כמו כן, מוצע להעניק, כהוראת שעה, פטור ממס שבח, בתנאים מסויימים, במכירת דירת מגורים אשר אינה "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע''א-2011

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים