הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)

הצעת החוק קובעת כי במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי מוטב יהא פטור ממס שבח גם בגין הסכום האינפלציוני.

בנוסף נקבע  כי בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) יהא ניתן ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון.

תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2014.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים