הצעת תקציב המדינה 2019 - תיקון חוק מיסוי מקרקעין ו- פקודת מס הכנסה

 

הצעת תקציב המדינה 2019

 

הצעת התקציב כוללת, בין השאר, הצעה לתיקון בחוקי המס כדלהלן

  1. חוק מיסוי מקרקעין:

מוצע תיקון לעניין פינוי בינוי ופטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 – כך שבתקופה אשר בין חתימה של דיירים על חוזה אשר יש בו תנאי מתלה עם יזם, ועד מועד התקיימות התנאי המתלה, היזם יוכל לסחר את הזכויות שקנה מן הדיירים ליזם אחר, בלא שישולם מס רכישה על שווי הזכויות שמכרו הדיירים (אך ישולם מס רכישה על התמורה הישירה אשר שולמה ליזם הראשון).

מוצע להקנות סמכות להתקנת תקנות לקביעת מגבלות להטבה זאת.

כמו כן, מוצע לקבוע, כי בתקופה האמורה, אם הדייר ימכור את הזכות לדירה חלופית שקיבל מהיזם לצד שלישי, יראו אותו כאילו מכר דירת מגורים.

 

  1. פקודת מס הכנסה:

 

לחץ כאן להצעת תקציב 2019