הקצאת אופציות מניות לעובדים - הנחיה מס הכנסה

בסיס ההצמדה בהקצאת מניות לעובדים – הנחית רשות המסים

להלן תמצית ההנחיה מיום 21 ביוני 2010 

 1. כללי

אופן חישוב שווי ההטבה במועד מימוש מניות לעובדים, מפורט בהוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003 (להלן: "הכללים"), בחוזרי מס הכנסה ובהחלטות מיסוי, אשר ניתנו לציבור הנישומים ולציבור מנכי המס (נאמנים וחברי הבורסה) על ידי רשות המסים. 

 1. חברות אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל בלבד
  • ככלל, מדד ההתאמה לצורך חישוב שווי ההטבה כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, שווי ההטבה הפירותי המתואם וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה, כמשמעותם בסעיף 102(ב)(3) לפקודה (להלן: "מדד ההתאמה"), במועד מימוש מניות, אשר הוקצו לעובדי חברה הרשומה למסחר בבורסה בחו"ל בלבד (להלן: "חברת חו"ל"), הינו מדד המחירים לצרכן (להלן: "מדד שקלי").
 • יחד עם זאת, הריני לאשר, כי במימוש מניות של חברת חו"ל יהא מדד ההתאמה שער החליפין היציג של מטבע החוץ אשר בו נקוב נייר הערך הרלוונטי (להלן: "מדד מטבע החוץ הרלוונטי"), בהתקיים כל התנאים להלן:
 • המניות הוקצו לעובדים בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 לפקודה"), במסגרת הקצאת מניות באמצעות נאמן.
 • ביחס לתוכניות הקצאה חדשות, תודיע חברת החו"ל במועד הגשת תוכנית ההקצאה לאישור פקיד השומה, כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות.

ביחס לחברה אשר תירשם למסחר בבורסה מחוץ לישראל (להלן: "חברה נרשמת"), הרי שתועבר הודעה אל פקיד השומה, בתוך 30 ימים ממועד רישומה של החברה הנרשמת בבורסה בחו"ל, כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות. 

 • יובהר בזאת, כי האמור בסעיף 2.2 לעיל, יחול גם על מימוש מניות של חברת חו"ל אשר הוקצו טרם פרסום הנחיה זאת באמצעות נאמן במסגרת תוכניות הקצאה אשר הוגשו לאישור פקיד השומה ובלבד שיתקיימו בנוסף לאמור בסעיף 2.2 גם כל אלה:
 • הוגשה בקשה לחטיבה המקצועית ברשות המסים לקבלת אישור מראש כי מדד ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמחת לעובדים בשל מימוש המניות אשר בידיהם יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, וזאת בתוך 45 ימים מיום פרסום הנחיה זאת וניתן אישור כאמור מרשות המסים.
 • מועד מימוש המניות, עליהן יחול האמור בהנחיה זאת, חל לאחר יום 1 יולי 2010.
 • חברת החו"ל הודיעה לנאמן על בחירתה במדד מטבע החוץ הרלוונטי כמדד ההתאמה בתוכנית ההקצאה מיד עם קבלת האישור מרשות המסים לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות.
 • הודיעה חברת החו"ל במסגרת הגשת התוכנית כאמור בסעיף 2.2.2 או קיבלה חברת החו"ל אישור כאמור בסעיף 2.3.1. לעיל, או הודיעה חברה נרשמת כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, יחולו הוראות הנחיה זו על כל תוכניות ההקצאה ועל כל העובדים להם הוקצו מניות, לגבי מימוש מניות החל מיום 1 ביולי 2010. חברת החו"ל או החברה הנרשמת לא תהיינה רשאיות לבחור אחרת ו/או לחזור בהן מבחירתן זו ממועד קבלת אישור רשות המסים או ממועד הודעתן, לפי העניין.
 • למען הסר ספק יודגש, כי ביחס לחברת חו"ל, אשר אושר להן בעבר על ידי רשות המסים כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, הרי שאישור זה יהא בתוקף לגבי כל מימושי המניות, אשר הוקצו מכוח תוכניות ההקצאה, אשר הוגשו לאישור פקיד השומה עד למועד פרסום הנחיה זאת (חלף האמור בסעיף 2.3 לעיל). יובהר, כי ביחס להקצאת מניות מכוח תוכניות הקצאה חדשות בלבד, יחולו הוראות הנחיה זו לפי העניין. 
 1. חברת חו"ל או חברות נרשמות אשר מתעתדות להירשם למסחר גם בבורסה בישראל
  • ככלל, מדד ההתאמה, במועד מימוש מניות, אשר הוקצו לעובדי חברת חו"ל או עובדי חברה נרשמת, ואשר מתעתדות להירשם גם למסחר בבורסה בישראל, הינו המדד השקלי.
 • יחד עם זאת, אושר, כי במימוש מניות כאמור בסעיף 3.1 לעיל יהא מדד ההתאמה מדד מטבע החוץ הרלוונטי, בהתקיים כל התנאים להלן:
 • חברת החו"ל או החברה הנרשמת עמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל, לפי העניין.
 • חברת חו"ל או חברה נרשמת, אשר לא עמדו בתנאי סעיף 2 לעיל, לפי העניין, תהיינה רשאיות לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים תוך 30 ימים מיום רישום למסחר בבורסה בישראל, בבקשה לאישור מראש כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות.
 • לאחר רישומה של החברה למסחר בבורסה בישראל, וביחס להקצאות יבוצעו לעובדיה לאחר רישומה כאמור, יחולו הוראות סעיף 4 להלן, לפי העניין. 
 1. חברות אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל ובבורסה בישראל
  • ככלל, מדד ההתאמה במועד מימוש מניות, אשר הוקצו לעובדי חברות הרשומות למסחר בבורסה בחו"ל וגם בבורסה בישראל (להלן: "חברה דואלית"), הינו מדד השקלי.

יחד עם זאת, אושר, כי במימוש מניות של חברה דואלית יהא מדד ההתאמה מדד מטבע החוץ הרלוונטי, בהתאם כל התנאים הבאים:

 • המניות הוקצו לעובדים בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, במסגרת הקצאת מניות באמצעות נאמן.
 • במסגרת תוכנית הקצאה חדשה, תודיע החברה הדואלית במועד הגשת תוכנית ההקצאה לאישור פקיד השומה, כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות.
 • יובהר, כי האמור בסעיף 4.2 לעיל, יחול גם על מימוש מניות של חברה דואלית אשר הוקצו טרם פרסומה הנחיה זאת באמצעות נאמן במסגרת תוכנית הקצאה אשר הוגשה לאישור פקיד השומה ועולם לא ביקשה החברה מראש במסגרת התוכנית כי מדד ההתאמה יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, ובלבד שיתקיימו בנוסף לאמור בסעיף 4.2 כל אלה:
 • הוגשה בקשה לחטיבה המקצועית שברשות המסים לקבלת אישור מראש כי מדד ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמחת לעובדים בשל מימוש המניות אשר בידיהם יהא מדד מטבע החוץ הרלוונטי, וזאת בתוך 45 ימים מיום פרסום הנחיה זאת וניתן אישור כאמור מרשות המסים.
 • מועד מימוש המניות, עליהן יחול האמור בהנחיה זאת, חל לאחר יום 1 יולי 2010.
 • החברה הדואלית הודיעה לנאמן על בחירתה במדד מטבע החוץ הרלוונטי כמדד ההתאמה של תוכנית ההקצאה מיד עם קבלת האישור מרשות המסים לגבי הקצאת המניות לכל העובדים הרלוונטיים, אשר הוקצו ו/או יוקצו להם מניות.
 • הודיעה החברה הדואלית במסגרת הגשת התוכנית כאמור בסעיף 4.2.2 או קיבלה החברה הדואלית אישור כאמור בסעיף 4.3.1 לעיל, יחולו הוראות הנחיה זאת על כל תוכניות ההקצאה ועל כל העובדים להם הוקצו המניות, לגבי מימוש מניות החל מיום 1 ביולי 2010. החברה הדואלית לא תהא רשאית לבחור אחרת ו/או לחזור בה מבחירה זו ממועד אישור רשות המסים או ממועד הודעתה, לפי העניין.
 1. יודגש, כי במידה ולא התקיימו התנאים כאמור לעיל, יהא מדד ההתאמה – מדד המחירים לצרכן בלבד.
 1. נאמני 102, יפרטו במסגרת טפסי 146 ו- 156, אשר יוגשו לרשות המסים, הן ביחס להקצאת המניות והן ביחס למימוש המניות, מהו מדד ההתאמה הרלוונטי לשם חישוב שווי ההטבה, וחבות המס הנגזרת הימנו.
 1. הנחיה זו כפופה לכל שינוי בהוראות סעיף 102 לפקודה ו/או בכללים מכוחו אשר יקבע הוראות שונות לחישוב שווי ההטבה הנצמחת לעובדים, השונה מהמפורט לעיל.

לחץ כאן לבסיס ההצמדה בהקצאת מניות לעובדים – הנחית רשות המסים

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן