השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש

השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בכללי חשבונאות רבים. שינויים אלו נעשו הן במסגרת שינויים בתקינה הישראלית בעקבות פרסום תקנים חדשים ע"י המוסד הישראלי לתקינות בחשבונאות, והן במסגרת החלה גורפת של כללי ה- IFRS, אשר אומצו בישראל לגבי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, במסגרת תקן חשבונאות מס' 29 – אימוץ תקני דיווח בינלאומיים (IFRS).

התקינה הישראלית החדשה אשר פורסמה ע"י המוסד הישראלי לתקינה, הביאה עמה שינויים רבים ביחס לתקינה הישראלית שקדמה לה, וזאת גם לאור העובדה שמרבית התקנים החשבונאיים שפורסמו ע"י המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, מבוססים על כללי הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS).

לחץ כאן למסמך המלא