חוזר מס הכנסה מס' 13/2002 – התקנות הדולריות

חוזר מס הכנסה מס' 13/2002 – התקנות הדולריות

בשנים האחרונות חלה מגמה של גידול בהשקעות של משקיעי חוץ בחברות ישראליות הפועלות בעיקר בענף ההי-טק. חלק ניכר ממשקיעי החוץ הנ"ל קשור במישרין או בעקיפין לחברות או גופים הנמצאים בחו"ל אשר מנהלים חשבונותיהם בדולרים.

מרבית החברות, המפורט לעיל, אם לא כולן, מנהלות בנוסף לרישומים בשקלים גם מערכת רישום דולרית לצרכים פנימיים ודיווח למשקיעי חוץ.

פועל יוצא מהאמור לעיל שהולך ומתרחב, הינו השימוש בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 (להלן: "התקנות").

התקנות שנחקקו מכוח סעיף 130א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), מאפשרות לתאגידים בהשקעות חוץ, לדווח לצרכי מס על בסיס דולרי בתנאי שינהלו חשבונותיהם בדולרים (בנוסף לשקלים חדשים).

השימוש בתקנות מהווה אלטרנטיבה לשימוש בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק התיאומים") בעוד שלפי חוק התאומים מודדים את ההכנסה החייבת לצורכי מס ביחידת מדידה יציבה שהיא שקלים חדשים המתואמים למדד המחירים לצרכן, בתקנות, יחידת המדידה היציבה היא דולר של ארה"ב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ללא קשר למטבע החוץ שהושקע בתאגיד, יחידת המדידה לפי התקנות תהא תמיד דולר של ארה"ב.

במהלך השנים, מיום התקנת התקנות, הוצאו מספר חוזרים והוראות ביצוע בנושאים שהתייחסו לתקנות, ואלו הם:

  • חוזר מ"ה 4/86 שעניינו תחולת התקנות לשנת 1985.
  • חוזר מ"ה 26/87 שעניינו תיקון התקנות מיום 10.6.87.
  • הוראת ביצוע 5/91 שעניינה תחולה וטיפול בדוחות של תאגידים ושותפויות המנהלים פנקסים על פי התקנות.
  • חוזר מ"ה 13/2000 שעניינו שינוי הסדר מיסוי ניירות ערך בתקנות.

מטרת חוזר זה לרכז, לרענן ולהבהיר את כל ההוראות השונות של התקנות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 13/2002