חוזר מס הכנסה מס' 9/2002 – הסבר לתיקון 50 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

חוזר מס הכנסה מס' 9/2002 – הסבר לתיקון 50 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

ביום ה- 30/12/1998 פורסם תיקון מס' 50 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק") – תמריצים למפעלים בקיבוצים.

תיקון 48 לחוק נתן תמריץ לחברות בלבד, להקמת מפעלים רווחיים באזור פיתוח א', בכך שהעניק לחברות בעלות מפעלים מאושרים (במסלול מענקים) באזור פיתוח זה פטור ממס חברות בשנתיים הראשונות לתקופת ההטבות.

תיקון 49 לחוק השלים את תיקון 48 בכך שהעניק הטבות כאמור גם לחברות בהשקעת חוץ ובנוסף קבע את אופן המיסוי של דיבידנד המחולק ע"י החברות מההכנסות שהופטרו ממס כאמור לעיל (בדומה לחברה במסלול החלופי).

מטרת תיקון 50 הינה הענקת תמריצים דומים בשינויים המחויבים, להקמת ולהרחבה של מפעלים מאושרים באזור פיתוח א', שהם בבעלות "מי שזכאי למענק השקעה לפי סעיף 40ב(2) עד (5)", דהיינו אגודות שיתופיות ושותפויות כמשמעותן בסעיף 40ב(2)-(5) לחוק. התיקון כוון בעיקר לקיבוצים ומושבים.

סעיף 47(ג)(4) לחוק קובע ככלל, שזכאי למענק השקעה לפי סעיף 40ב(2) עד (5) (להלן: "זכאי למענק השקעה") ויחיד, יהיו חייבים במס על הכנסותיהם ממפעל מאושר שבבעלותם בשיעור שלא יעלה על 35%.

בסעיף 47(ג)(4) לחוק נקבע מנגנון המעודד השקעה בפיתוח המפעל. הסעיף קובע כי נישום שהשקיע בשנת המס בנכסים קבועים שניתן עליהם פחת לפי סעיף 21 לפקודה (למעט רכב פרטי), על אותו חלק מההכנסה החייבת של המפעל המאושר השווה לסכום שבו עודפת ההשקעה בנכסים קבועים על התמורה ממכירת נכסים קבועים בשנת המס, יחול שיעור מס מופחת של 25%.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 9/2002