חוזר מס הכנסה מס' 6/2004 – הרפורמה במס הכנסה – פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מסוימים (סעיף 9ד לפקודה)

חוזר מס הכנסה מס' 6/2004 – הרפורמה במס הכנסה – פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מסוימים (סעיף 9ד לפקודה)

במסגרת תיקון לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") חוקק סעיף פטור נוסף – סעיף 9ד לפקודה. חוזר זה בה לפרט ולהבהיר את הוראות סעיף הפטור החדש.

במסגרת תיקון 132 לפקודה (להלן: "הרפורמה") הוחלט למסות אפיקי השקעה הוניים, שעד כה היו פטורים ממס לרבות ריבית על פיקדונות ותוכניות חסכון. כמו כן, במסגרת הרפורמה חוקקו סעיפי פטורים מיוחדים להכנסות מריבית בפיקדון בתאגיד בנקאי לאוכלוסייה שמלאו לה ביום 1.1.2003, 55 שנה לפחות, בהתקיים תנאים מסוימים.

במסגרת פטורים אלו נקבע גם הפטור הקבוע בסעיף 125ה לפקודה, מהווה חלופה, לעיתים השלמה, לפטור שניתן בסעיף 9א לפקודה בשל קצבה. מטרת אותו סעיף הנה לתת פטור חלופי לאוכלוסיית העצמאים, שבעת פרישתה מהעבודה לא זכאית לקצבה ולפטור בשלה ושכל הונה מופקד בפיקדונות בנקאיים כאמור.

על אף האמור לעיל, ישנה אוכלוסיית עצמאים אחרת, שבעת פרישתה מהעבודה אף היא אינה זכאית לקצבה ולפטור בשלה וכל הונה מושקע בעסק שהניב לה הכנסה עד למועד הפרישה וממועד זה הכנסותיה הן מהשכרת נכסי העסק. ככלל, הכנסות שכירות אלו חייבות במס בידה בעוד שהיא אינה זכאית לפטורים האמורים בסעיפים 9א, 125ד ו- 125ה לפקודה.

על מנת שלא ליצור אפליה בין אוכלוסיות מבוגרות אלו, הוחלט להעניק פטור, בתנאים דומים, גם להכנסה מדמי השכירות של האוכלוסייה האמורה לעיל. על פי נוסח סעיפים אלו, ככלל, הם חלופיים זה לזה ורק במקרים מסוימים הם משלימים זה את זה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 6/2004