חוזר מס הכנסה מס' 1/2010 – המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב

חוזר מס הכנסה מס' 1/2010 – המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב

ב- 1.1.2010 נכנסה לתוקף הרפורמה במיסוי כלי רכב צמודים, המכונה "השיטה הליניארית של זקיפת שווי שימוש ברכב". לפני הרפורמה, נקבע שווי השימוש ברכב בהתאם לקבוצות המחיר, ואילו לאחר יישומה יחושב שווי השימוש כאחוז מתוך מחיר הרכב.

הרפורמה בשווי השימוש הנה חלק מהמלצות הוועדה ל"מיסוי ירוק", אשר קבעה מכלול צעדים שמטרתם הפחתת זיהום האוויר מכלי רכב באמצעות תמריצי מס. לרפורמה בשווי השימוש חשיבות נוספת מעבר למטרה זו, בכך שהיא נועדה לסייע בצמצום עיוותים בענף הרכב, כפי שיורחב בהמשך.

בהתאם להמלצות הוועדה למיסוי ירוק, אישרה ועדת הכספים של הכנסת ביום 25 בנובמבר 2009 תיקונן של מספר תקנות אשר להן נגיעה ישירה ועקיפה למיסוי הירוק, ואלו הן:

  • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התש"ע-2009;
  • תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2009;
  • תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התש"ע-2009;
  • צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התש"ע-2009.

הוראת ביצוע תתמקד בתיקון תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן: "תקנות שווי חדשות"). הוראות הביצוע ביחס ליתר התיקונים במסגרת המיסוי הירוק יפורסמו בנפרד.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 1/2010