חוזר מס הכנסה מס' 1/2015 – תשלומי משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשפחות אומנה, משפחתונים ולתמיכה ביתית

חוזר מס הכנסה מס' 1/2015 – תשלומי משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשפחות אומנה, משפחתונים ולתמיכה ביתית

חוזר מקצועי זה, בא לפרט את ההסדרים בדבר תשלומים שונים למשפחות אומנה ולמסגרות דומות, לרבות הוראות בדבר מיסויים של תשלומים כאמור. בנושא זה פורסם בעבר חוזר מס הכנסה מס' 11/1997 – משפחות אומנות, וכן פורסמו: הוראות ביצוע מס הכנסה מס' 16/2000 – משפחות אומנה והוראת ביצוע מס' 19/2003 – תשלומי משרד העבודה והרווחה למשפחתונים ולמשפחות אומנה יומית (להלן: "חוזר 11/97", "הו"ב 16/00", "הו"ב 19/03"). האמור בחוזר זה הינו בהמשך להוראות המקצועיות האמורות ואותן הוראות ימשיכו לחול עד וכולל שנת המס 2014, כפי שיפורט להלן.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 1/2015