חוזר מס הכנסה מס' 10/2004 – סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה – חישוב נפרד לבן זוג שהכנסתו היא ממקור בלתי תלוי בהכנסת בן זוגו

חוזר מס הכנסה מס' 10/2004 – סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה – חישוב נפרד לבן זוג שהכנסתו היא ממקור בלתי תלוי בהכנסת בן זוגו

ע"א 900/01 רון קלס ואח' נגד פ"ש תל אביב 4

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע את עקרון החישוב המאוחד של הכנסות בני זוג הכנסת בן הזוג הרשום.

סעיף 66 לפקודה קובע חריג לעקרון של החישוב המאוחד ומאפשר חישוב נפרד של המס על הכנסה מיגיעה אישית מעסק, ממשלח יד או מעבודה של בן הזוג שאינו רשום וכן על הכנסה מרכוש בנסיבות מסוימות.

יחד עם זאת, בנסיבות בהן הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג האחר לא יחול החישוב הנפרד על ההכנסות וחישוב המס של בני הזוג ייעשה במאוחד.

הסעיף כולל חזקות לתלות במקורות כאמור.

ביהמ"ש העליון בפס"ד קלס, שינה את הפרשנות הנהוגה הנוגעת לחזקות שבסעיף 66 לפקודה וקבע כי אלו חזקות הניתנות לסתירה בידי הנישום. כלומר, אף אם מתקיימות הנסיבות כאמור באחת מהחזקות שבסעיף, יכולים הנישומים לשכנע את פקיד השומה כי אין תלות בין מקורות ההכנסה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 10/2004