חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 – הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים

חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 – הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים

בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") נקבע כי בעת פטירתו של אדם עוברים נכסיו והתחייבויותיו (עד ערך הנכסים), ליורשיו. מטרת חוזר זה הינה להבהיר את כללי המיסוי של הכנסות המתקבלות בעקבות או לאחר הפטירה, כאשר העיקרון המנחה העומד מאחריהם קובע כי, למעט מקרים בהם המחוקק נתן את דעתו המפורשת לכללי מיסוי של הכנסות המתקבלות לאחר פטירה, הרי שעצם הפטירה לא תשנה את משטר המס החל על ההכנסות שיתקבלו לאחר הפטירה.

לאחר האמור, החוזר סוקר את ההכנסות העשויות להתקבל לאחר פטירתו של אדם ואת אופן הטיפול המיסויי בהן.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011