חוזר מס הכנסה מס' 11/2004 – חישוב נפרד בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

חוזר מס הכנסה מס' 11/2004 – חישוב נפרד בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

בחודש ינואר 2004 אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן: "חוק המדיניות הכלכלית") הכולל שורה של תיקונים לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 136 לפקודה").

עד ליום 31.12.2003 לא אפשר סעיף 57 לפקודה לבצע חישוב מס נפרד בעת חישוב המס החל על הכנסת הקיבוץ, וזאת מהסיבה שסעיף 66 לפקודה עוסק בחישוב מס נפרד מועט במסגרת סעיף 57 לפקודה. עפ"י הוראות הסעיף, סך ההכנסה החייבת של הקיבוץ התחלקה באופן רעיוני בין כלל חברי הקיבוץ המשתתפים בחישוב המס החל על הכנסת הקיבוץ. על כל חלק של הכנסה בוצע חישוב מס תיאורטי, לפי שיעורי המס החלים על יחידים. כאשר היה מדובר בהכנסה חייבת המיוחסת לשני בני זוג חברי הקיבוץ, נדרש הקיבוץ לבצע חישוב מס מאוחד על ההכנסה המיוחסת לתא המשפחתי.

במסגרת תיקון 136 לפקודה הפך הרשום בסעיף 57 לפקודה להיות פסקת משנה (א) שבו ונוספה לסעיף פסקה (ב) לפיה רשאי קיבוץ לתבוע כי החל מיום 1.1.2004 ייעשה חישוב מס נפרד על כלל הכנסתו החייבת המתחלקת באופן רעיוני בין חברי הקיבוץ, בהפחתת הכנסה חייבת שאינה הכנסה לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה.

סעיף 57(ב) לפקודה מפרט את התנאים והדרישות לשם זכאות הקיבוץ לחישוב מס נפרד.

מטרת חוזר זה הינה לפרט את אופן יישום הוראות הפקודה בנושא ולהמחיש את דרך היישום באמצעות דוגמאות מספריות.

סעיף 61 לפקודה מחיל את כללי המיסוי הנהוגים לגבי קיבוצים גם על מושבים שיתופיים. באופן דומה, בכל מקום בחוזר בו מוזכר הקיבוץ, הכוונה הינה גם למושב שיתופי.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 11/2004