חוזר מס הכנסה מס' 12/2004 - דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון

חוזר מס הכנסה מס' 12/2004 - דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון

תיקון לחוזר מס הכנסה 12/2003 בעניין התחולה

בתאריך 27.7.2003 פרסמה נציבות מס הכנסה את חוזר מס הכנסה 12/2003 – דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון (להלן: "החוזר"). במסגרת החוזר הוצגה עמדת האגף בנושא, לפיה אם ערך הנישום את דוח רווח והפסד החשבונאי שלו לפי השיטה המסחרית (בסיס צבירה) לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח במסגרת דוח ההתאמה לצורכי מס, אלא אם ישנה הוראה מפורשת בפקודת מס הכנסה המחייבת דיווח על בסיס מזומנים.

סעיף 4 לחוזר עסק בנושא התחולה וקבע כי היישום יהיה לגבי דוחות המוגשים לגבי שנת המס 2003 ואילך, ולגבי דוחות המתייחסים לשנת המס 2002 ואף קודם לכן, בהם נוצרה הפחתת מס משמעותית עקב הסטייה מההוראה הונחו משרדי השומה לפנות לנציבות על מנת לשקול את המשך הליכי השומה. על אף האמור, לגבי דוחות של גופים עליהם חלה חובה לערוך דוח רווח והפסד חשבונאי לפי השיטה המצטברת (כגון חברות שניירות הערך שלהן נסחרות) ניתנה ההנחיה שלא להתיר מעבר לדיווח על בסיס מזומן, וזאת אף לגבי שנות מס הקודמות ל-2003.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 12/2004