חוזר מס הכנסה מס' 13/2004 – סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית

חוזר מס הכנסה מס' 13/2004 – סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית

בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסגרתו עוגנה הרפורמה במס הכנסה, נקבע כי החל מיום 1.1.2003 ימוסו רווחי הון ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה גם בידי נישומים שלא חלים עליהם הוראות סעיף 6 לחוק מס הכנסה (תאומים בשל אינפלציה) תשמ"ה-1985, תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 או תקנות מס הכנסה (ככלים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ"א-1980.

שיעור המס המירבי שנקבע לרווח הון מניירות ערך ומעסקאות עתידיות נסחרות בבורסה (להלן: "ניירות ערך") שהיה לנישומים הנ"ל הינו 15% או 10%, לפי העניין, וזאת בהתקיים התנאים שנקבעו בסעיף 105יב לפקודה (חוזר מס הכנסה 22/2002). באם התנאים האמורים לא מתקיימים, יחול שיעור מס רווח הון רגיל כאמור בסעיף 91 לפקודה.

מטרת חוזר זה היא לקבוע אימתי תיחשב ההכנסה מניירות ערך כהכנסה הונית עליה חלים שיעורי המס כאמור בסעיף 1.2 הנ"ל, ואימתי ההכנסה מניירות ערך הינה הכנסה פירותית (עסקית), עליה יחול שיעור המס הרגיל של הנישום על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 13/2004