חוזר מס הכנסה מס' 13/2011 – סעיף 75ב – הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו

חוזר מס הכנסה מס' 13/2011 – סעיף 75ב – הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") הוסף לחלק ד' פרק רביעי 1 הדן בחברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז"). הוראות הפרק כלולות בסעיף 75ב לפקודה, ותחולתן על הכנסות משנת 2003 ואילך. סעיף 75ב(ב)(1) לפקודה קובע כי "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים".

סעיף 75ב לפקודה משלים את הוראות השיטה הפרסונאלית וקובע שיטת מס ייחודית להכנסות פסיביות. שיטת מיסוי זו ידועה בעולם כהוראות CFC. מטרת הוראות אלו היא למנוע מצב שבו נישום, אשר מחויב במס בהתאם לשיטה הפרסונאלית, ינתב את הכנסותיו הפסיביות שמקורות מחוץ לישראל (ריבית, תמלוגים, דמי שכירות, תמורה ממכירת נכס הוני וכו') למסגרת משפטית זרה ונפרדת (לדוגמה – חברה זרה). על ידי הסטת ההכנסות לחברה זרה, נדחה החיוב במס בידי הנישום עד למועד קבלת ההכנסות בפועל בידיו, למשל, בעת חלוקת דיבידנד על ידי החברה. ככלל, הסעיף קובע כי יראו בעל שליטה בחנ"ז, אשר לו הכנסות פסיביות שטרם חולקו, כאילו חולקו כדיבידנד לבעל השליטה. משמעות הוראה זאת היא מיסוי בעל השליטה על בסיס צבירת ההכנסות הפסיביות בחברה, למרות שטרם חולקו לו בפועל.

סכום הדיבידנד הרעיוני אשר יתחייב מכוח סעיף 75ב(ב)(1) לפקודה, יהא בגובה סכום הרווחים אשר לא שולמו של חבר בני אדם תושב החוץ (להלן: "החברה הזרה"). המונח "רווחים שלא שולמו" מוגדר בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה והוא כולל רווחים אשר מקורם בהכנסה פסיבית של חנ"ז שהופקה בשנת המס. המונח הכנסה פסיבית מוגדר בסעיף 75ב(א)(5) והוא כולל הכנסה מן המקורות להלן: ריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות, ותמורה ממכירת נכס שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה בעסק או משלח יד.

מטרת חוזר זה (להלן: "החוזר") היא להבהיר את עמדת רשות המסים ביחס לסוגיות אלו:

  • כימות והכרה בסכום הרווחים שלא שולמו הנובעים מעסקאות של שינויי מבנה.
  • אופן חישוב רווחיה או הכנסותיה הכוללים של חברה עסקית, לעניין בדיקת תנאי ההכנסה הפסיבית של חבר בני אדם המוחזק במישרין או בעקיפין על ידי חברה עסקית, כאשר מועברים דיבידנד, ריבית או תמלוגים, בתוך קבוצת החברות.
  • אופן קיזוז הפסדים בחנ"ז לצורך חישוב סכום הרווחים שלא שולמו.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 13/2011