חוזר מס הכנסה מס' 14/2004 – שינויי מבנה לפי חלק ה-2 בחברות עתירות מחקר ופיתוח

חוזר מס הכנסה מס' 14/2004 – שינויי מבנה לפי חלק ה-2 בחברות עתירות מחקר ופיתוח

ביום 17/8/93 התקבל בכנסת תיקון מס' 94 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הידוע כחוק "המיזוגים והפיצולים". במסגרת אותו תיקון הוסף סעיף 103א(ב) לפקודה המסמיך את שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות המעניקות הקלות לגבי שינויי מבנה בהם משתתפות חברות עתירות מחקר ופיתוח (להלן: "חברות מו"פ).

מטרת התקנות לעודד פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית בחברות מו"פ שהנן בראשית דרכן הנדרשות להשקעות כבדות לצורך המו"פ.

ביום 18/8/94 פורסמו תקנות מס הכנסה (שינויי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994 (להלן: "התקנות"). התקנות קובעות תנאים בהם חברה צריכה לעמוד על מנת להיחשב חברת עתירת מו"פ ולזכות בהקלות כפי שפורטו בתקנות במסגרת שינויי מבנה לפי חלק ה-2 לפקודה.

ביום 15/2/98 (בתחולה מיום 1/12/97), תוקנו התקנות ונקבעה הקלה בהגדרת השקעה במו"פ. ביום 26/6/03 (בתחולה מיום 1/1/02), תוקנו התקנות פעם נוספת ובין השאר נקבעה הקלה נוספת בהגדרת השקעה במו"פ וניתנו הקלות במיזוגים בהם משתתפות חברות מו"פ כפי שיפורט בהמשך.

בנוסף במהלך שנת 2003 התווסף תיקון מקיף בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק המו"פ") בתחולה מיום 31/12/02. במסגרת התיקון שונו ההגדרות של "הוצאות מחקר ופיתוח", "מחקר" ו"פיתוח", הגדרות עליהן נשענות התקנות.

חוזר זה בא להבהיר את ההוראות החלות בשינויי מבנה לפי חלק ה-2 בחברות עתירות מו"פ, תוך התייחסות לתיקונים שנערכו בתקנות ובחוק כפי שפורטו לעיל.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 14/2004