חוזר מס הכנסה מס' 16/2004 – פחת למוניטין ששולם בעד רכישתו

חוזר מס הכנסה מס' 16/2004 – פחת למוניטין ששולם בעד רכישתו

טרם חקיקת תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 במסגרת ההגדרות של "סכום אינפלציוני" ו"סכום אינפלציוני חייב", נכלל גם מוניטין שלא שולם בעד רכישתו. לפיכך רווח הון שנוצר במכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו נחשב כסכום אינפלציוני חייב ולפי סעיף 91(ג) לפקודה חיוב בשיעור מס מופחת בשיעור 10% בלבד, כלומר, חלק מרווח ההון, לעיתים קרובות אף כל רווח ההון, חויב בשיעור מס מופחת של 10% בלבד.

וועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה המליצה לבטל הטבה זו היות ומציאות זו יצרה אי בהירות, תכנוני מס ואובדן הכנסות ממס.

בתיקון מס' 132 לפקודה (להלן: "התיקון") בוטלה פסקה (2) להגדרת "סכום אינפלציוני" וכן פסקה (1) להגדרת "סכום אינפלציוני חייב" שכללו גם את המוניטין כאמור. בעקבות התיקון, בהתאם להוראות סעיף 91 לפקודה שיעור המס על רווח ההון הריאלי במכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו (להלן: "מוניטין שנצמח") הוא 25%. במסגרת הוראות התחולה והתחילה לתיקון נקבע כי ביטול הפסקאות האמורות בהגדרות "סכום אינפלציוני" ו"סכום אינפלציוני חייב" ייכנס לתוקף ביום שייכנסו לתוקף תקנות שר האוצר בנוגע לפחת או הפחתה למוניטין.

יש לשים לב כי שיעור המס של 25% יחול גם אם המוניטין נצמח קודם למועד הקובע, כיוון שלגבי נכס שהוא מוניטין שנצמח לא חל סעיף 91(ב1) לפקודה. על כך ראה חוזר מס הכנסה 23/2002, הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 16/2004