חוזר מס הכנסה מס' 19/2004 – זיכוי ממס לביטוח חיים – סעיף 45א(א)(1)

חוזר מס הכנסה מס' 19/2004 – זיכוי ממס לביטוח חיים – סעיף 45א(א)(1)

חברות הביטוח בישראל משווקות לציבור מבוטחיהן, בין היתר, תוכניות חיסכון פרטיות המשולבות עם ביטוח חיים למקרה מוות (להלן: "פוליסות פרט").

על פי תוכניות אלה, המבוטח משלם פרמיה חודשית לחברת הביטוח, כאשר חלק ממנה מיועד לחיסכון בדומה לתוכנית חיסכון (להלן: "מרכיב החיסכון"), ואילו החלק האחר מיועד לרכישת ביטוח חיים ("ריסק") למקרה מוות ולכיסוי ההוצאות השונות של חברת הביטוח.

כאן יודגש, כי פוליסות פרט אינן מאושרות כקופות גמל, ולפיכך לא חלות עליהן תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות קופות הגמל"), ואף לא חלות לגבי תוכניות אלה הוראות אחרות בפקודה החלות על הפקדות לקופות גמל בלבד (כגון: סעיפים 45א(א)(2), 47 וכיו"ב).

לפי הוראות 45א(א)(1) לפקודה, יחיד יזוכה ממס ב- 25% מן הסכומים ששילמו הוא, בן זוגו, ילדו או הורהו, בשנת המס לביטוח חייו או חיי בן זוגו, ילדו או הורהו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

מנוסחו של הסעיף וממטרתו ברור הוא, כי יש להעניק זיכוי ממס רק בגין הסכום ששולם כפרמיה לביטוח החיים. דהיינו, אין לכלול את הפרמיה ששולמה למרכיב החיסכון בסכום שבגינו יוענק הזיכוי.

באישורים השנתיים שהונפקו על ידי חברות הביטוח לציבור מבוטחיהן בפוליסות הפרט, לא נעשתה הקפדה על הפרדה ברורה כמתחייב בין החלק ששולם כפרמיה לביטוח החיים לבין מרכיב החיסכון, ולכן הוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א(א)(1) גם על מרכיב החיסכון שבפוליסה. התוצאה הינה – מתן זיכוי ממס מעבר לקבוע בחוק.

זאת ועוד, מתן זיכוי כאמור גם על מרכיב החיסכון, יש בו כדי ליצור הפלייה בין חוסכים בתוכניות חיסכון במוסדות כספיים שאינם זכאים לזיכוי ממס על פי סעיף 45א(א)(1) לפקודה בגין כספיהם שהופקדו למטרות חיסכון, לבין חוסכים בפוליסות פרט שנהנים מזיכוי ממס על פי סעיף 45א(א)(1) לפקודה בגין כספיהם שהופקדו לאותה המטרה אך בחברות ביטוח.

הערה: במידה ופוליסת הביטוח מאושרת כקופת גמל ובהתאם לכך כפופה היא לתקנות קופות הגמל, יינתנו הטבות מס בצורה של ניכוי לפי סעיף 47 ו/או זיכוי ממס לפי סעיף 45א(א)(2) או 45א(ב) – לפי העניין, וזאת גם על מרכיב התשלומים המיועד לחיסכון.

מטרת חוזר זה, לקבוע את אופן מתן הזיכוי ממס לנישומים אשר הפקידו כספים בפוליסות פרט כאמור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 19/2004