חוזר מס הכנסה מס' 2/2008 – תכנוני מס החייבים בדיווח

חוזר מס הכנסה מס' 2/2008 – תכנוני מס החייבים בדיווח

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות ניכרת בתחום תכנוני המס המתאפיינים בתחכום רב, בשימוש אינטנסיבי בכלים משפטיים, תאגידיים ופיננסיים, לרבות במדינות הנחשבות כ"מקלטי מס" (מדינות Off Shore) ולעיתים תוך ניצול לרעה של אמנות המס (Treaty Shopping).

בחלק מן המקרים מבוסס תכנון המס לא על סיכוייו המשפטיים להתקבל על ידי רשויות המס או על ידי בית המשפט, כי אם על ידי אי גילויו והסיכוי שהתיק לא יטופל בתקופה הקבועה בחוק.

תופעה זו אינה נחלתה הבלעדית של ישראל אלא גם של יתר מדינות העולם המערבי המפותחות. כתוצאה מהתגברות תופעה זו החלו מדינות שונות בנקיטת צעדים משמעותיים על מנת להיאבק בתופעה.

מדינות אלה נקטו במגוון צעדים, ובהם הטלת חובות דיווח וגילוי על תכנוני המס, מתן דגש לטיפול שומתי באותם תכנונים, יצירת שיתופי פעולה בין מדינות על מנת לסכל תכנוני מס בעלי אופי בינלאומי ועוד. המשותף לכל הצעדים שננקטו הוא יצירת הרתעה מפני ביצוע של אותם תכנוני מס ומאבק נחוש באותם מקרים שבהם בוצעו אותם תכנונים. הרתעה הינה בראש ובראשונה על ידי הטלת חובות גילוי ודיווח על נישומים על מתכננים כך שתכנוני מס מוגדרים, יובאו לידיעת רשויות המס ואלו תוכלנה לטפל בהם.

הוועדה ל"טיפול בתכנוני המס האגרסיביים" אשר הגישה את המלצותיה באוגוסט 2005 סברה כי חלק מתכנוני המס מבוססים על הסתרת התכנון ואי גילויו והתיישנותו במסגרת ההתיישנות הכללית של שומת הנישום. תכנונים אלו נשענים על ההנחה כי רשות המסים אינה מבצעת ביקורת מלאה בכל תיקי הנישומים, אלא מבצעת ביקורות מדגמיות לאור מגבלה במצבת כוח האדם.

לפיכך, במסגרת תיקון 147 לפקודה שתחילתו ביום 1.1.06 הוטלה במסגרת פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להל: "חוק מע"מ") חובת דיווח על פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח ושר האוצר הוסמך לקבוע את רשימת הפעולות המהוות תכנון מס החייב בדיווח, אופן הדיווח והיקפו, זאת מתוך מטרה להפנות את תשומת לב רשויות המס לקיומו של תכנון המס ולאפשר בידן לבחון את לגיטימיות התכנון בסמוך להגשת הדו"ח.

בנוסף, במסגרת התיקון נכללו הוראות נוספות שמטרתן טיפול, אכיפה והטלת סנקציות במקרה של אי דיווח על פעולה כאמור.

מטרת חוזר זה הינה לסקור את הוראות הסעיפים ולהציג את רשימת הפעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח כפי שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות").

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 2/2008