חוזר מס הכנסה מס' 2/2010 – רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב

חוזר מס הכנסה מס' 2/2010 – רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב

המשבר הכלכלי העולמי שפקד גם את מדינת ישראל החל משנת 2008, אופיין, בין היתר, במחנק אשראי, משבר נזילות וכניסת משקי העולם למיתון. המשבר הכלכלי פגע באופן ישיר הן בשווקים הפיננסיים והן בפעילות החברות עצמן. פגיעה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בירידות חדות של שערי ניירות הערך בשווקים הפיננסים בעולם ובכללן גם בבורסה לניירות ערך בישראל. כמו כן, פגע המשבר במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, יצר קושי בגיוס אשראי וביכולת החברות למחזר חובות, לאור האמור, חלק מהחבות נקלעו למצב של חוסר יכולת לפרוע את חובן למחזיקי אגרות החוב, בעוד חברות אחרות ניצלו את הירידות בשערי אגרות החוב שהונפקו על ידן לציבור, לרכישת אגרות החוב במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות.

רכישות אלה נעשות, בין היתר, בשל התמריץ הכלכלי של רכישת אגרות החוב במחיר שהינו זול משמעותית ממחיר ההנפקה. כמו כן, רכישת החוב על ידי החברה גורמת להסרת שעבודים, ככל שישנם כאלה, מעל הנכסים אשר מגבים את אגרות החוב, וכך מתפנים נכסים אלה לצורך גיוס חוב חדש בתנאים טובים יותר. לבסוף, מעניקה הרכישה איתות חיובי לשוק על מצבה של החברה ועל אמון בעלי השליטה בה. יצוין, כי החברות המבצעות את הרכישה העצמית כמפורט לעיל הינן, בדרך כלל, חברות בעלות יכולת מימונית לרכוש את אגרות החוב.

במקרים אחרים, בהם מתקשה החברה לעמוד בתשלומים למחזיקי אגרות החוב במועדם, מסכימים הצדדים (החברה ומחזיקי אגרות החוב) על הסדר חוב אשר יכול לכלול תנאים שונים כגון דחיית מועד הפירעון, פירעון אגרת החוב במחיר הנמוך מגובה ההתחייבות המקורי או פירעון חלקי תמורת מזומן או תמורת מכשיר התחייבותי או הוני אחר.

רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב עם מחזיקי אגרות החוב מעלים שאלות לגבי אופן מיסוי החברה הרוכשת ומחזיקי אגרות החוב.

בחוזר זה נסקור את הדרכים השונות, המשמשות לרכישה עצמית של אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, וכן את הסדרי החוב השונים ונדון בהיבטי המס המתעוררים במקרים אלה, הן מבחינת סיווג ההכנסה והן מבחינת עיתויה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 2/2010