חוזר מס הכנסה מס' 21/2004 – הזכאות לפטור על מענקי פרישה – סעיף 9(7א) לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 21/2004 – הזכאות לפטור על מענקי פרישה – סעיף 9(7א) לפקודה

סעיף 9(7א) לפקודה קובע מספר הוראות ביחס למיסוי מענקי פרישה (להלן: "המענק"), כדלקמן:

  • קביעת תקרת פטור לכל שנת עבודה.
  • קביעת אופן מיסוי המענק במקרה של רצף זכויות לפיצויים.
  • קביעת אופן מיסוי המענק במקרה של רצף זכויות לקצבה.

מטרת הפטור הקבוע בסעיף 9(7א) לפקודה הינה סוציאלית בעיקרה, ולפיה יש להותיר בידו של עובד שנגדע מקור פרנסתו את מירב הסכום על מנת שישמש לכלכלתו בתקופה בה נפסק מקור פרנסתו כאמור.

סעיף 9(7א)(א)(1) לפקודה פותח במילים – "מענק הון שנתקבל עקב פרישה..."

לשון הסעיף פשוטה וברורה היא, וניתן לקבוע כי הסעיף יחול רק במקרה בו נעשתה פרישה מוחלטת וסופית מהמעביד, שמשמעתה – ניתוק מוחלט של יחסי עובד-מעביד.

פעמים רבות אנו נתקלים במצבים בהם מתקבל מענק פרישה, אך בפועל, לא נעשית כל פרישה שהיא, או שנעשית פרישה בפועל, אך העובד חוזר לעבודתו אצל אותו מעביד לאחר פרק זמן מסוים וכיו"ב, וזאת מטעמים שונים.

מטרת חוזר זה, לקבוע את תנאי הזכאות להחלת הפטור הקבוע בסעיף 9(7א) לפקודה בכל הקשור לפרשנות שיש לתת למונח "פרישה", ולקבוע את דרך הטיפול במקרים בהם נעשתה פרישה שאינה מהווה פרישה מוחלטת וסופית מהמעביד.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 21/2004