חוזר מס הכנסה מס' 23/2004 – דיווח מקוצר על הכנסות מחוץ לארץ

חוזר מס הכנסה מס' 23/2004 – דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלית במסגרת הרפורמה במס והרחבת בסיס המס במישור הבינלאומי נקבע כי כלל ההכנסות של תושבי ישראל שמקורן מחוץ לישראל חייבות במס לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה" או "פקודת מס הכנסה"), וזאת החל משנת המס 2003.

סעיף 131 לפקודה קובע את רשימת הנישומים אשר חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, במסגרתו הם נדרשים לדווח על כלל הכנסותיהם והכנסות בן/בת זוגם וילדיהם עד גיל 18 ולצרף לדו"ח את כל האישורים והאסמכתאות המתאימים (להלן: "דו"ח שנתי" או "דו"ח שנתי מלא"). בהמשך מסמיך סעיף 134א לפקודה את שר האוצר לפטור בתקנות נישומים מסוימים מחובת ההגשה, בתנאים מסוימים.

הכלל בפקודת מס הכנסה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים הינו שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (להלן: "תקנות הפטור מהגשת דו"ח") או בהוראה אחרת.

אילולא מנגנון הדיווח המקוצר שיפורט להלן, קיומן של הכנסות שמקורן מחוץ לישראל היה מבטל ליחיד את האפשרות ליהנות מפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא.

במטרה להקל על חלק ניכר מן היחידים תושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל נפתח מנגנון "דיווח מקוצר", שמטרתו לאפשר דיווח על הכנסות החוץ ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות, וזאת במטרה לשמור על הפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא על כלל ההכנסות. חברות גופים אחרים לא יוכלו לדווח על הכנסותיהם מחו"ל באמצעות הדיווח המקוצר.

מטרת הוראת ביצוע זו הינה להציג את מנגנון הדיווח המקוצר, תוך הדגשת התנאים אשר על היחיד למלא לשם שמירה על הזכאות לפטור מהגשת דו"ח שנתי.

למען הסר ספק יובהר כי הדיווח המקוצר, לרבות המידע הנמסר במסגרתו על הכנסות הנישום מחו"ל ותשלום המס בהתאם לדיווח בשובר, אינם מהווים דו"ח מס לעניין השומה (חלק ט' לפקודת מס הכנסה), וכי אין גריעה מסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום להגיש דו"ח כלשהו, לרבות דו"ח שנתי מלא לפי סעיף 131 לפקודה. במקביל, שמורה לנישום הזכות להגיש דו"ח שנתי על כלל הכנסותיו, ולדרוש בניכוי, במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים. כמו כן רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס אם לדעתו המס ששילם עולה על המס המתחייב עפ"י הוראות סעיף 160 לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 23/2004

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן