חוזר מס הכנסה מס' 24/2004 – שינויים בהוראות ניהול ספרים – מסמכים ממוחשבים

חוזר מס הכנסה מס' 24/2004 – שינויים בהוראות ניהול ספרים – מסמכים ממוחשבים

ההתפתחות המהירה בשנים האחרונות בתחום תקשורת המחשבים מאפשרת העברת קבצים בין מחשבים באיכות גבוהה אשר רק לפני שנים בודדות נראתה בלתי אפשרית. חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן: "חוק חתימה אלקטרונית"), הקטין את הסכנות הכרוכות במשלוח מסמכים ברשת הוא מאפשר וודאות בפעולות המתבצעות באופן אלקטרוני על ידי הבטחת תוקפן המשפטי של פעולות אלה וזיהוי וודאי של החותם.

חוק חתימה אלקטרונית הגדיר מאפיינים טכנולוגיים מסוימים, אשר מאפשרים לפעול בסביבה טכנולוגית המוגדרת בחוק. על רקע חקיקת חוק חתימה אלקטרונית מונתה ועדה משותפת לאגף מס הכנסה ולאגף מס ערך מוסף אשר תפקידה היה לבחון האם התשתית הטכנולוגית מספקת דיה על מנת שניתן יהא להתיר את השימוש במסמכים ממוחשבים לצורכי מס. בנוסף הוטל על הוועדה המשותפת לבחון האם השינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות מחייבים שינויים בהוראות ניהול הספרים הקיימות.

המלצות הוועדה המשותפת אומצו בדרך של תיקון הוראות ניהול פנקסים ועיקרם הם:

  • מתן היתר לשימוש במדיה אלקטרונית לצורך משלוח מסמכי תיעוד כאשר הם חתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.
  • מתן אפשרות לשימוש במידה ממוחשבת לתיעוד נוסף מלבד חשבוניות.
  • מתן מעמד למסמכים ממוחשבים הזהה לזה של מסמכי הנייר (לדוגמה, נישום יהא רשאי לדרוש הוצאה ולקזז מע"מ תשומות על בסיס חשבונית מס אשר הועברה אליו באמצעות האינטרנט).
  • הוספה של מספר הוראות אשר נועדו להתאים את הוראות ניהול ספרים למסחר אלקטרוני ולהתפתחויות בתחום התקשורת האלקטרונית.

עד לביצוע התיקונים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (להלן: "הוראות ניהול פנקסים" או "ההוראות") ביוני 2003 ובינואר 2004, מסמכים אשר התקבלו באמצעות תקשורת מחשבים לא הוכרו על ידי רשויות המס. מסמך המקור צריך היה להימסר ללקוח באופן פיזי, בין אם הספק ניהול פנקסים ידניים או ממוחשבים, ולא בדרך של משלוח קובץ באמצעות הרשת. כך למשך, חשבונית מס אשר התקבלה באמצעות האינטרנט טרם תיקון ההוראות לא הוכרה לצורך ניכוי הוצאה במס הכנסה ולא לצורך קיזוז מס תשומות במע"מ.

עם החלת התיקונים האמורים בהוראות ניהול פנקסים, קמה האפשרות לעשות שימוש במסמכים ממוחשבים הן לצורך ניכוי הוצאות במס הכנסה והן לצורך קיזוז מס תשומות בדיווח למע"מ.

מטרת חוזר זה הינה לסקור את התיקונים אשר נערכו בהוראות ניהול פנקסים תוך ליווי בהסברים מהתחום המקצועי הקשור בתקשורת הבין מחשבית.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 24/2004