חוזר מס הכנסה מס' 3/2008 – מחירי העברה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2008 – מחירי העברה

במשך השנים התייחסה פקודת מס הכנסה בסעיפים שונים לסוגיית קביעת המחיר לצורך מס של עסקאות שונות. סעיפים אילו לא התייחסו לכלל סוגי העסקאות וכן לא התייחסו בדרך כלל במפורש לעסקאות בינלאומיות. לעסקאות בינלאומיות יש משמעות מיוחדת בהיבט המס לאור העובדה שקביעת המחיר באופן בלתי נאות בין הצדדים, עשויה לחלק את כלל הרווח מהעסקה כך שחלק ממנו הראוי להתחייב במס בישראל עשוי שלא להתחייב בה ולא יראו אותו כרווח שהופק או נצמח בישראל על פי הכללים הרגילים.

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") חוקק סעיף 85א בו התייחס המחוקק באופן מפורש לקביעת מחיר בעסקאות בין לאומיות הנערכות בין צדדים שקיימים ביניהם יחסים מיוחדים (צדדים קשורים). בחקיקה נקבע כי סעיף זה ייכנס לתוקף לאחר כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו.

בנובמבר 2006 הותקנו תקנות מכוח סעיף 85א תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות") וסעיף 85א נכנס לתוקף מיום פרסומן ברשומות (29/11/2006) ובכפוף להוראות התחילה המפורטות בו.

מטרת סעיף 85א והתקנות מכוחו, להבטיח כי מחיר ו/או תנאים שנקבעו בעסקה שהתבצעה בין הצדדים שמתקיימים ביניהם "יחסים מיוחדים" נקבע באותו מחיר ו/או תנאים שהיה נקבע אילו הייתה העסקה מתבצעת בין צדדים שלא מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים – העסקה נעשתה בתנאי שוק.

סעיף 85א מאגד תחתיו את כל סוגי העסקאות שהנן בעלות ערך כלכלי. העסקאות יכולות להיות מסוגים שונים כגון: מכירת טובין, מתן שירותים, מתן רישיונות לניצול פטנטים/ידע ומתן הלוואות.

התקנות קובעות כללים אובייקטיביים שאמורים לשמש את הנישומים בקביעת תנאי השוק לעסקה בין-לאומית וכן אמורים לשמש את רשויות המס בבדיקת אותן עסקאות. כמו כן, הוטלה על הנישום מכוח התקנות חובת עריכת תיעוד והצגת מסמכים בנוגע לעסקה בין לאומית.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 3/2008

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן