חוזר מס הכנסה מס' 3/2009 – הארכת תקופת התיישנות שומה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2009 – הארכת תקופת התיישנות שומה

במסגרת החוק להבראת כלכלת ישראל (תיקון 134 לפקודה) אשר פורסם ביום 1.6.03, תוקנו סעיפים 145, 150, 152 ו- 167 לפקודה העוסקים בהליכי השומה. במסגרת התיקון הוספו הוראות חדשות ביחס לפרק הזמן בו יכול פקיד השומה לטפל בשומה שלה א' ושלב ב'. התיקונים הינם בתחולה לגבי דוחות לשנת המס 2002 ואילך.

להלן התיקונים הרלבנטיים:

  • שומה שלב א' – סעיף 145(א)(2) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו, כי באישור המנהל רשאי פקיד השומה לבדוק את הדוח אותו הגיש הנישום, לאשרו או לקבוע שומה במהלך שנה נוספת מהתקופה הקבועה בסעיף.

כלומר, פקיד השומה יהא רשאי לשום, במקרים אילו, בתוך ארבע שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח.

  • שומה שלב ב' – סעיף 152(ג) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו, כי תקופת ההתיישנות להוצאת שומה שלב ב' תהיה כמאוחר מאלה:

  • בתום שנה מיום שהוגשה ההשגה;
  • בתום שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח לפי סעיף 131, ובאישור המנהל, תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור.
  • שומה בהעדר דוח – סעיף 152(ג) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו, כי תקופת ההתיישנות להוצאת שומה שלב ב' לאחר שיצאה שומה בהעדר דוח (מכוח סעיף 145(ב)) תהיה, ארבע שנים מתום שנת המס בה הוגשה ההשגה, ובאישור המנהל, תוך חמש שנים מתום שנת המס.

בנוסף, תוקן סעיף 150(ב) לפקודה ונקבע בו, כי יראו כהשגה רק דוח שהוגש לשנת המס שלגביה הוצאה השומה.

  • שומת ניכויים – סעיף 167(א) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו, כי תקופת ההתיישנות של שומת ניכויים תהא כמאוחר מאלה:

  • בתקופה שבה רשאי פקיד השומה לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס.
  • תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון לפי סעיפים 161, 164 ו- 243, ובאישור המנהל, תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 3/2009