חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, קובע כי "רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל". הוראה זו לא תחול באם העובד הפורש הודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הסכומים העומדים לזכותו בקופה למטרת תשלום קצבה (להלן: "בקשה לרצף קצבה").

רצף קצבה יתקיים רק לאחר קבלת אישורה של רשות המסים לבקשה לרצף קצבה כאמור.

יודגש בזאת, כי רצף קצבה יכול שיעשה גם אם בעת הפרישה נמשך חלק מהמענק ע"י העובד. יחד עם זאת, מובהר כי במידה ונמשכו כספי הפיצויים (תוך ניצול מלא של תקרת הפטור הקבועה במסגרת סעיף 9(7א) לפקודה לעניין מענק פרישה) מבלי שאושר רצף קצבה כאמור, על קופת הגמל לנכות מס שולי לפי סעיף 121 לפקודה או שיעור אחר של ניכוי מס במקור אותו קבע פקיד השומה.

בהתאם להוראות הסעיף האמור, עובד שבחר ברצף קצבה, רשאי לחזור בו מבחירתו זו בעל עת על ידי הודעה לפקיד השומה (להלן: "חרטה" או "חרטה מרצף קצבה") ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי.

מובהר בזאת, כי אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד.

מטרת חוזר זה הינה להבהיר את ההוראות שיחולו בעת אירוע של חרטה מרצף קצבה.

מובהר בזאת, כי ההוראות שנקבעו בפקודה לעניין בקשה לרצף קצבה ולעניין חרטה, אינן רלוונטיות לכספי פיצויים שנצברו ב"קרן פנסיה ותיקה", הואיל ומרכיב הפיצויים שהופקד בקופה כאמור, מיועד ממילא לתשלומי קצבה. לפיכך, האמור בחוזר זה אינו מתייחס לכספי פיצויים שנצברו בקרן כאמור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011