חוזר מס הכנסה מספר 3/2015 – מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – בעקבות תיקון 190 לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2015 – מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – בעקבות תיקון 190 לפקודה

עובד, עצמאי או מעביד בעבור עובדו, רשאים לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. ביטוח זה בא להגן על המבוטח במקרה בו יאבד חלילה את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, ולאפשר שמירה על רמת החיים ויצירת מקור הכנסה חלופי.

פוליסת הביטוח מפני אובדן כושר העבודה יכול שתירכש כחלק אינטגראלי מביטוח פנסיוני או במסגרת פוליסת ביטוח עצמאית. הפוליסה נכנסת לתוקף בדרך כלל שלושה חודשים לאחר אובדן כושר עבודה. אולם, ניתן לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר בהתאם להסכם. הפוליסה הינה מסוג ריסק, כלומר אין בה צבירת זכויות, ותקפה כל עוד ומשולמת הפרמיה.

קיימים שלושה סוגי פוליסות אובדן כושר עבודה המובדלות בהגדרת אובדן כושר העבודה ואי היכולת לעבוד:

  • אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול הבוטח לעסוק בכל עיסוק שהוא.
  • אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק ב"עיסוק סביר" התואם להשכלתו, הכשרתו וניסיונו.
  • אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון בו עסק טרם האירוע.

בעת קרות אירוע ביטוחי, משולמת למבוטח קצבה חודשית, בשיעור של עד 75% משכרו הממוצע של העובד או הכנסתו הממוצעת המבוטחת (להלן: "הפיצוי החודשי"), וזאת עד להחלמתו, עד לתום תקופת הביטוח, עד הגיעו לגיל פרישה או עד ליום מותו לפי המוקדם (להלן: "תום תקופת הביטוח"). יתכנו מצבים בהם ישולם למבוטח סכום חד פעמי במקום או בנוסף לתשלומי הקצבה החודשיים.

מטרת חוזר זה הינה להבהיר את אופן המיסוי של סכומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח בפני אובדן כושר עבודה, הן כתשלום עיתי והן בתשלום חד פעמי.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 3/2015