חוזר מס הכנסה מס' 3/2016 – מיסוי נאמנויות

חוזר מס הכנסה מס' 3/2016 – מיסוי נאמנויות

נושא מיסוי הנאמנויות הוסדר בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"  או "פקודת מס הכנסה") במספר תיקונים לפקודה שנעשו בעשור השנים האחרון, כפי שמפורט להלן:

ביום 10.8.2005 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 147"). במסגרת תיקון 147 הוסף פרק רביעי 2 בחלק ד לפקודה (להלן: "פרק הנאמנויות") אשר הסדיר לראשונה בדין הישראלי את מיסוי הנאמנויות. פרק הנאמנויות הסדיר בצורה מפורטת היבטים הקשורים במיסוי נאמנויות החל משלב יצירת הנאמנות, עבור דרך מיסוי הכנסותיה השוטפות, וכלה בחלוקת נכסי הנאמנות לנהנים.

לגבי אירועי מס והכנסות הקשורים בנאמנות, שאירעו או הופקו ערב תיקון 147, יחול הדין שהיה הקיים ערב התיקון, ובין היתר, יחולו הוראות סעיפים 82-84 וסעיף 86 לפקודה כנוסחם עובר לתיקון 147. מובהר, כי חקיקת פרק הנאמנויות וההסדרים הכלולים בו אינה פוגעת בכל טענה בנוגע למיסוי אירועי מס והכנסות הקשורים לנאמנויות שאירעו ערב תיקון 147.

ביום 11.6.2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 (להלן: "תיקון 165"). תיקון 165 הינו תיקון משלים לתיקון 147 לעניין מיסוי הנאמנויות, אשר הסדיר, בין היתר, או חובות הדיווח, ההודעות, ההצהרות והבקשות הקשורות לנאמנויות.

ביום 16.9.2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008 (להלן: "תיקון 168"). תיקון 168 הסדיר והרחיב, בין היתר, את ההטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

ביום 1.8.2013 נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013, במסגרתו חוקק תיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 197"). במסגרת תיקון 197 הורחב בסיס המס של מיסוי נאמנויות, נסגרו פרצות מס, ונוספו חובות דיווח בסעיף 131 לפקודה הקשורות לנאמנויות.

ביום 7.4.2016 נכנס לתוקף החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן: "תיקון 223"), במסגרתו נוסף סעיף 131(א)(5ב)(7) לפקודה. בהתאם להוראות הסעיף האמור, נהנה תושב ישראל, שמלאו לו 25 שנים, מחויב בהגשת דוח, גם לא בוצעו בנאמנות חלוקות, ובתנאי ששווי הנאמנות אינו פחות מ- 500,000 ₪ והוא מודע לדבר היותו נהנה בנאמנות.

מטרת חוזר זה (להלן: "החוזר") הינה לפרט ולהבהיר היבטי מיסוי שונים בפרק הנאמנויות לרבות תחולת הפרק על מקרים מיוחדים, כגון שליחות, עסקאות במקרקעין ונושאים אחרים. החוזר יתייחס הן לדין עבור לתיקון 197 והן לדין החל לאחריו.

מעבר לכך, יצוין כי פרק הנאמנויות כולל הוראות שונות הקשורות לדיווחים הנדרשים על ידי היוצר, הנהנה, או הנאמן כפי שהוסדרו במסגרת תיקון 165 ובתיקון 197. פירוט בדבר הדיווחים הנדרשים בהתאם לפרק הנאמנויות, מי שחייב בהגשתם, המועד להגשתם והטפסים שבאמצעותם יוגשו, ניתן בהרחבה במסגרת הוראת ביצוע מס' 1/2010 (להלן: "הוראת הביצוע") ובתוספת מס' 1 להוראת הביצוע (להלן: "התוספת להוראת הביצוע").

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 3/2016