חוזר מס הכנסה מס' 4/2005 – סעיף 147(א)(2) לפקודה – פתיחת שומה של נישום שהורשע

חוזר מס הכנסה מס' 4/2005 – סעיף 147(א)(2) לפקודה – פתיחת שומה של נישום שהורשע

בהמשך לחוזר מס הכנסה 4/2000 בנושא: הפעלת סמכות לפי סעיף 147 לפקודת מס הכנסה, להלן התייחסות לפתיחת שומה לפי הסעיף לנישום שהורשע.

  1. סעיף 147(א)(2) לפקודה מאריך את המועדים לפתיחת שומה של מי שהורשע בעבירה לפי סעיפים 216 ב' או 217 עד 220 לפקודה, או של מי שהוטל עליו כופר כסף לפי סעיף 221.

על פי הסעיף, רשאי הניצב, בנסיבות הנ"ל, לפתוח שומה בתוך תקופה המסתיימת בתום שנה מיום ההרשעה או מיום תשלום הכופר, גם אם חלפו המועדים הרגילים לפתיחת שומה על פי סעיף 147(א)(1).

  1. לנוכח שאלות שנשאלנו ולמען הסר ספק הננו להבהיר:

סמכות הנציב על פי סעיף 147(א)(2) אינה מותנת בהרשעה סופית של ערכאה עליונה, וניתן להפעילה גם כאשר הוגש ערעור על ההרשעה.

אכן קיים סיכוי כי הנישום יזוכה בעתיד ע"י ערכאת ערעור, אולם כנגד סיכוי זה קיים סיכון שנחמיץ את תקופת השנה הנוספת שניתנה לפתיחת השומה.

לפיכך, מיד עם ההרשעה יש לבחון הצורך בפתיחת שומה ע"י הנציב, ואין להמתין עד לסיום הליכי הערעור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 4/2005