חוזר מס הכנסה מס' 4/2006 – מערכת פרישה מעבודה IS97

חוזר מס הכנסה מס' 4/2006 – מערכת פרישה מעבודה IS97

לאחר עבודה מקיפה וממושכת, הושלמה מערכת ממוכנת לחישוב המס על מענקים וקצבאות המשולמים עקב פרישה מעבודה.

המערכת, בשילוב עם מערכת תיאומי המס – IMAS – מסוגלת לחשב את סכום המענק הפטור ממס על סעיף 9(7א) לפקודה, בהתחשב במענק פטור שכבר שולם בעבר בגין אותן שנות עבודה, ואת יתרת הפטור, למי שאינו מנצל את מלוא הפטור (לפי נוסחת המיצוי). המערכת תחשב את הפטור המגיע לקצבה, על פי סעיף 9א לפקודה, למי שהגיע לגיל פרישה – על פי נוסחת השילוב, אם הפורש זכאי לפיצויים ולקצבה בגין שנות עבודה חופפות. כן תחשב המערכת באופן ממוכן את המס המגיע בגין פריסת מענקים או קצבאות מהוונות, בהתאם לסעיף 8(ג) לפקודה – הכול כאמור בשילוב עם מערכת IMAS ובהתחשב בהכנסות נוספות שיש לעובד הפורש.

המערכת משמשת גם כמאגר לשמירת בקשות לרצף קצבה ורצף פיצויים (רצפים) מה שיאפשר, בעתיד, לעובד הפורש, למצות את מלוא זכויותיו שלא נוצלו.

התוצר של המערכת הוא סדרת פלטים הכוללת אישורים מתאימים: למעביד, לעובד הפורש, לכל אחת מהקופות המשלמות (לעניין ניכוי במקור ולעניין רצפים) – הכול כמפורט להלן.

המערכת אמורה להיות כלי עזר משמעותי לנותני האישורים, שלא עוד ייאלצו לערוך חישובים מסובכים ידנית, ובנוסף ייעזרו בנתונים זמינים שתספק המערכת.

גם הנישומים יפיקו תועלת, מטיפול אחיד בכל אחד מהמשרדים, ומסימולציה שתבוצע באמצעות המערכת ותאפשר להם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר מבחינתם.

המערכת תשמש לא רק בשלב הניכוי במקור אלא גם בשלב השומה.

בשלב זה נפתח חלק המערכת הכולל חישוב פטור למענק, כולל פריסה, חישוב יתרות לניצול, חישוב פטור לקצבאות ולמענק על פי נוסחת השילוב ובקשות לרצפים.

בשלבים הבאים ייפתחו החלקים הנוספים והם:

  • טיפול בחזרות מרצף קצבה ו/או פיצויים.
  • טיפול במענקים עקב מוות.
  • טיפול בהיוון קצבאות.
  • טיפול במענקים בגין שנים עודפות.

לתשומת ליבכם: מרגע היפתח המערכת, חובה להשתמש בה, להזין לתוכה נתונים ולהנפיק באמצעותה בלבד את כל סוגי האישורים המצויים בה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 4/2006