חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 – תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 – תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

במסגרת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 3 לחוק קופות הגמל" או "תיקון 3") שתחולתו מיום 1 בינואר 2008, חלו שינויים משמעותיים בענף הפנסיה וקופות הגמל בישראל וביניהם: ביטול האפשרות להפקיד כספים בקופת גמל לצורך תגמולים, ביטול האפשרות להפקיד או להשאיר פיצויי פרישה העומדים לזכות העובד בקופה אישית לפיצויים, מתן אפשרות להעברת קופות גמל לקצבה מחברה מנהלת אחת למשניה (ניוד החיסכון הפנסיוני), וחיוב מעסיקים לבצע הפקדות לטובת העובדים בקופות גמל לקצבה (פנסיית חובה).

עוד יצוין כי במסגרת תיקון 3, נקבעו למעשה שני סוגי קופות גמל לקצבה:

  • קופת גמל משלמת לקצבה – קופה שתשלם קצבה למבוטחיה באופן ישיר.
  • קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה שלא ניתן למשוך ממנה כספים באופן ישיר (למעט כספי פיצויים) אלא לאחר העברת הכספים שנצברו בה לקופת גמל משלמת קצבה.

סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה", כנוסחו ערב תיקון 173 לפקודה, קבע כי אדם שפרש מעבודתו ועמדו לזכותו כספי פרישה יוכל לבחור אם להשאירם בקופה לפיצויים (קופה אישית לפיצויים), או להפקידם בקופה לפיצויים כאמור ללא מגבלת סכום, ובתנאי שתוך שנה מפרישתו החל לעבוד אצל מעביד אחר שמפקיד לקופה שבה הופקדו כספי הפרישה (להלן: "רצף פיצויים").

במסגרת תיקון 3 לחוק קופות הגמל, בוטלה כאמור האפשרות להפקיד או להשאיר פיצויי פרישה העומדים לזכות העובד בקופה אישית לפיצויים, וזאת במטרה להסית את כספי הפיצויים למכשיר קצבתי, כאשר במועד הפרישה יוכל הפורש לבחור את משיכה של סכום הוני או השארת הכספים למטרת קצבה (בכפוף להוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה).

יוצא איפה, כי החל מתיקון 3 לא ניתן לאשר יותר רצף פיצויים, ו סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, הופך לריק מתוכן, שהרי אין אפשרות לקיים את תנאי רצף הפיצויים היות ועובד שעזב והחל לעבוד אצל מעביד אחר, לא יוכל להפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים בשל ביטול מסלול הפקדות זה, במסגרת תיקון 3.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 4/2011 – תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

לחץ כאן לתיקון חוזר מס הכנסה 4/2011 – תיקון 173 לפקודת מס הכנסה