חוזר מס הכנסה מס' 4/2015 – פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) תשמ"ו-1986

חוזר מס הכנסה מס' 4/2015 – פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) תשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 (להלן: "תקנות 1986"), קובעות בתקנות 2(א)(7) ו- 2(ב)(2) פחת מוגבר לציוד בבעלותה של חברה תעשייתית המשמש במפעל תעשייתי ומופעל במשמרות.

מטרת חוזר זה (להלן: "החוזר") היא להבהיר את עמדת רשות המיסים ביחס לפרשנות תקנות 2(א)(7) ו- 2(ב)(2) לתקנות 1986 (להלן: "סעיפי הפחת המיוחדים" או "ההוראות") באשר לתחולתן על ציוד שמטיבו מופעל ללא הפסקה במפעל התעשייתי. משמע, האם סעיפי הפחת המיוחדים חלים על כל הציוד במפעל התעשייתי של החברה התעשייתית, כולל על ציוד שאינו מתבלה במיוחד בשל תוספת משמרות עבודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 4/2015