חוזר מס הכנסה מס' 4/2016 – פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט

חוזר מס הכנסה מס' 4/2016 – פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות אינטרנט

בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות הפעילות הכלכלית העולמית והישראלית באמצעות האינטרנט (להלן: "הכלכלה הדיגיטלית"). הזירה האינטרנטית צברה תאוצה הן בתחום המסחר והן בתחום מתן שירותים. עסקאות באמצעות האינטרנט מבוצעות על ידי תאגידים זרים גם עבור לקוחות בישראל כאשר ההתקשרות ביניהם נעשית במישרין, או בעקיפין באמצעות חברה קשורה או באמצעות קבלני משנה או נציגים, המבצעים בישראל פעולות שיווק, איתור וגיוס לקוחות ישראלים, מתן שירותי תמיכה עסקית ו/או טכנית ללקוחות הישראלים וכיו"ב, בתמורה לתשלום כספי.

בחלק מהמקרים, לצורך מתן שירותים ללקוח הישראלי או לצורך מכירת המוצרים ללקוח הישראלי, מקים התאגיד הזר אתר ייעודי בשפה העברית למשתמשים/גולשים ישראלים. בחלק אחר מהמקרים, האתר הבינלאומי משמש פלטפורמה להזמנת שירותים או מוצרים על ידי הלקוחות הישראלים. לעיתים התאגיד הזר מעניק שירותי פרסום או תיווך ללקוחות ישראלים באתרי אינטרנט אחרים.

על פי הוראות פקודת מס הכנסה, הכנסותיו העסקיות של תאגיד זר ממתן שירותים וממכירת מוצרים חייבות במס בישראל אם הן הופקו בישראל (סעיף 2 רישא לפקודת מס הכנסה). כאשר התאגיד הזר הינו תושב מדינת אמנה, יחול מס בישראל אם פעילות התאגיד הזר בישראל מגיע לכדי "מוסד קבע" כהגדרתו באמנות למניעת כפל מס.

התרחבות הפעילות הכלכלית המבוצעת באמצעות האינטרנט מחייבת יישום של הכללים הקיימים באופן שיתאים לשינוי בדפוס הפעילות הכלכלית ויביא ליישום של עקרונות המס גם ביחס לכלכלה הדיגיטלית.

בהקשר זה חשוב לציין את פרויקט ה- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) פרויקט משותף לארגון ה- OECD ומדינות ה- G20 אשר בחן צעדים למניעת הסטה ושחיקה של בסיס המס במדינות השונות. בין הנושאים שנדונו היו הכלכלה הדיגיטלית ומוסד קבע.

במסגרת פרויקט ה- BEPS, פורסם בחודש אוקטובר 2015 דוח סופי בנושא הכלכלה הדיגיטלית, במסגרתו נבחנו האתגרים שהוצבו על ידי הכלכלה הדיגיטלית ונותחו מספר פתרונות אפשריים. הדוח מנתח את השלכות הכלכלה הדיגיטלית על המיסוי במדינות העולם ומכיר בכך שהכלכלה הדיגיטלית מגדילה את הסיכונים להימנעות ממס. הדוח צופה שהמלצות הפרויקט בנושא מוסד הקבע, ובנושאים נוספים יצליחו במידה רבה למנוע את שחיקת המס והסטת הרווחים בהקשר לכלכלה הדיגיטלית.

מטרת חוזר זה, היא להסביר באילו מצבים ניתן יהיה לראות את הכנסות התאגיד הזר ממכירת מוצרים או ממתן שירותים, באמצעות האינטרנט, כהכנסות של "מוסד קבע" בישראל, וכפועל יוצר לקבוע את הכללים לייחוס הרווחים לאותו מוסד קבע. החוזר יבהיר גם את הטיפול במקרים אלו ביחס לתאגידים זרים שאינם תושבים של מדינות אמנה.

בנוסף, בכל הנוגע להיבטי מס ערך מוסף, מטרתו של חוזר זה הינה להסביר האם ובאילו מצבים על תאגידים בינלאומיים המספקים שירותים באמצעות האינטרנט ללקוחות ישראליים להירשם בישראל כעוסק מורשה לצרכי מע"מ ולדווח בהתאם.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 4/2016

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן