חוזר מס הכנסה מס' 5/2017 – מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

חוזר מס הכנסה מס' 5/2017  – מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

בשנים האחרונות, מנגנונים המשמשים לחיזוק הקשר בין המייסדים/עובדי מפתח של חברות הזנק, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברות עצמן, ו/או ביניהם ובין משקיעים, הפכו לנפוצים יותר ויותר בתעשייה. המכנה המשותף של מנגנונים אלה הוא הסכמת המייסדים ועובדי המפתח להחיל על עצמם מגבלות בקשר עם בעלותם על מניותיהם בחברה או על זכאותם לקבל תמורה בגין מכירת מניותיהם בחברה, וזאת לשם העצמת הקשר בינם לבין החברה והבטחת מעורבותם הפעילה בחברה במהלך תקופת המגבלות.

מנגנונים אלה יכולים להתגבש במהלך חיי החברה: בהקמה – בין המייסדים לבין עצמם, ו/או בינם לבין החברה; במסגרת השקעות פרטיות בחברה – בין המייסדים לבין המשקיעים או לבין החברה; במסגרת עסקאות רכישה של חברות – בין המייסדים ו/או עובדי מפתח לבין הרוכש. מנגנונים אלה יוצרים אפליה לרעה של המייסדים/עובדי המפתח, ביחס לבעלי מניות אחרים, משקיעים אחרים, מייסדים אחרים (למשל מייסד שעזב עבודתו בחברה לפני ההשקעה או המכירה) ו/או עובדים בחברה, אשר עליהם ועל מניותיהם לא מוחלות מגבלות.

במסגרת חוזר זה נסקרים שני מנגנונים שכיחים: Reverse Vesting ו- Holdback, אשר משמים מייסדים, משקיעים ורוכשים, בעקר בחברות הזנק. יודגש, כי מנגנונים אלו מוחלים על מניות, אשר כבר נמצאות בבעלותם של אותם מייסדים ממועד הקמת החברה ו/או מקורן בהענקות תחת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן או בהקצאות כנגד השקעה בחברה בשווי שוק. למותר לציין, כי בהקצאת מניות חדשה אשר לא במועד הקמת החברה, אשר מקיים יחסי עובד-מעביד עם החברה, ואשר מוגדר כבעל שליטה בהתאם לסעיף 32(9) לפקודה, ההפרש בין שווי שוק המניות לבין התמורה אשר שולמה עבורן תסווג כהכנסת עבודה על פי סעיף 2(2) לפקודה.

מטרת חוזר זה היא לקבוע את היבטי המס החלים ביחס למנגנוני ה- Reverse Vesting ו- Holdback כמשמעותם בחוזר זה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 5/2017