חוזר מס הכנסה מס' 6/2010 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם

חוזר מס הכנסה מס' 6/2010 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם

ביום 4 באוגוסט 2009 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם (להלן: "האמנה"). האמנה אושררה בידי ישראל וויטנאם במהלך שנת המס 2009. הוראות האמנה נכנסו לתוקף החל ביום 1.1.2010 ואילך.

ככלל, הבסיס לאמנה הוא שילוב בין אמנת המודל של ה- OECD (להלן: "אמנת המודל") לבין אמנת המודל של האו"ם, עם זאת קיימים הסדרים החורגים מאמנות אלו, אשר יפורטו בחוזר זה.

דגש מיוחד ניתן לנושא מניעת ניצול לרעה של האמנה, זיכוי ממסי כפל, והוראות נוספות המבססות זכות מיסוי מהותית במדינת המקור, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות האמנה.

הדיונים לקראת החתימה על אמנה זו התקיימו במהלך השנים 2006 ו- 2007. החתימה בראשי תיבות על נוסח האמנה בוצעה ביום 17 בינואר 2008. מובאת להלן (במסגרת סעיף 2 לחוזר) סקירה של הדין הפנימי בוייטנאם, כפי שהיו בשנים 2006 ו- 2007. כמו כן, מובאת להלן (במסגרת סעיף 3 לחוזר) סקירה תמציתית לאור שינויים בדין הפנימי, הרלוונטים לשנת 2009 ואילך.

חוזר זה מציג את הנושאים העיקריים באמנה זו.

למען הסר ספק מובהר, כי כל מחלוקת בנוגע לפרשנות הוראות האמנה תוכרע על פי הוראותיה כפי שנחתמה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 6/2010

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן