חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 – העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל

חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 – העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל

חוזר זה בא לקבוע כללים לפיהם ניתן יהיה לבצע העברת עובדים ממעסיק אחד למשנהו מבלי שיחול אירוע מס בידי העובדים בשל צבירת כספים שהופקו ע"י המעביד בקופת הגמל, ובמתן פטור מניכוי מס במקור, החל בעת העברה כאמור בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

העברת עובדים לצורך עניין זה, הינה העברת עובדים הנעשית בין מעסיקים (בידיעת והסכמת העובד או ללא הסכמת העובד) והכוללת העברה של שלושה עובדים או יותר. מהלך כאמור יכול שיהיה בהעברת עובדים בין ארגונים בשליטה זהה (מעל 90%) או מעבר עובדים בין ארגונים בשליטה שאינה זהה. אין באמור כדי לפטור מעסיק מלדווח על העברת עובד בודד, אולם מנגנון הדיווח יהיה המנגנון הרגיל באמצעות טופס 161.

בין היתר, יקבע להלן אופן הפעולה הנדרש לשם קבלת אישור רשות המיסים כי לא יחול אירוע מס בשל כספים המוחזקים בקופות גמל, בעת העברת עובדים ממעסיק אחד למשנהו. העברת עובדים בלא קבלת האישור הנדרש על פי חוזר זה מראש, או ללא דיווח כנדרש על העברת עובד בודד, יוצרת מצב שבו חלה על העובד חבות מס, המחויבת בניכוי מס במקור כנדרש. לפיכך, חוזר זה קובע גם מדיניות חדשה שבה יוטלו על המעסיקים סנקציות אם העבירו עובדים מבלי שנתקבל לכך אישור מראש של פקיד השומה.

יובהר, כי חוזר זה דן בהעברת עובדים יחד עם קופות הגמל האישיות שבבעלותם, ואולם, אין בחוזר זה כדי להתיר או לאפשר העברה של קופות מרכזיות לפיצויים ממעביד אחד למשנהו. על קופה מרכזית לפיצויים חלות הוראות הממונה על שוק ההון, והן אינן ניתנות להעברה בין מעבידים. מעביד שהעביר את כל עובדיו ואין לו חובות לעובדים, יוכל למשוך את הכספים על פי תקנון הקופה. למען הסר ספק, משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים, תחשב הכנסה בידי המעסיק ותחייב בניכוי במקור על פי התקנות.

יודגש כי אין באמור כדי לפטור את העובד מחבות המס שנוצרה, או במתן אישור רטרואקטיבי של רצף זכויות כמשמעותו בפקודה, אלא שהחלטה למתן ההקלות נתונה לפקיד השומה וכפופה לבדיקותיו.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 6/2011