חוזר מס הכנסה מס' 7/2004 – תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה – תיקונים 135 ו- 136 לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 7/2004 – תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה – תיקונים 135 ו- 136 לפקודה

במסגרת חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן: "חוק גיל פרישה") וחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, תוקנה פקודת מס הכנסה בשני תיקונים עקיפים (תיקונים 135 ו- 136 לפקודה, בהתאמה).

במסגרת תיקונים אלה, שונתה הגדרת גיל פרישה, ונקבע כי גיל הפרישה יהא כהגדרתו בחוק גיל פרישה. כמו כן, תוקנו הוראות הסעיף בכל הקשור למיסוי סכומים המתקבלים עקב היוון קצבה, ונקבעה הוראת מעבר להיוון קצבאות של פורשי כוחות הביטחון.

מטרתו של חוזר זה, לפרט את השינויים שנעשו בסעיף בכל הקשור להגדרת גיל פרישה, היוון קצבאות ומיסוין.

בנוסף, תינתן התייחסות בחוזר זה לגבי נישום שבחר במועד פרישתו לשלם מס על המענק במטרה ליהנות מפטור על הקצבה כקבוע בסעיף 9א לפקודה, ומחמת התיקונים שנעשו בסעיף זה כפי שיפורטו להלן, נשלל ממנו הפטור האמור.

סעיף 9א לפקודה, מעניק פטור ממס לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל. בנוסף, קובע הסעיף הוראות לגבי מי שקיבל גם מענקים פטורים בשל השנים שבעדן משתלמת הקצבה (נוסחת השילוב), וכן הוראות לגבי מיסוי סכומים המשתלמים בדרך של היוון קצבה.

הפטור הקבוע בסעיף ניתן רק לנישום שהגיע לגיל פרישה כהגדרתו בסעיף.

בעקבות התיקונים שיפורטו להלן, שונתה הגדרת גיל הפרישה שבסעיף, ובהתאם לכך הפטור הקבוע בסעיף יינתן רק למי שהגיע לגיל הפרישה כהגדרתו לאחר התיקון.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7/2004