חוזר מס הכנסה מס' 7/2010 – בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מס' 7/2010 – בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

 

מטרת חוזר זה הינה להבהיר מהו המועד הקובע לחישוב תקופת ההתיישנות בעת בקשה להחזר מס ששולם ביתר, בעקבות קבלת פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

פטור ממס לעיוור ונכה

סעיף 9(5) לפקודה קובע כי עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% בתנאים המנויים בחוק, זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

נכים, אשר שיעור נכותם נקבע על פי אחד מהחוקים הבאים: פרקים ג', ו'2 ו-ט'2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תשי"ד-1954 וחוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994, זכאים באופן אוטומטי לפטור ממס מכוח אותה קביעה, ואין להפנותם לוועדה רפואית הקובעת לעניין מס הכנסה או נכותם.

נכים, ששיעור נכותם נקבע שלא בהתאם לחוקים האמורים, נדרשים למלא טופס בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה (להלן: "בקשה לקבלת פטור") ופקיד השומה מפנה אותם לוועדה רפואית הנערכת ע"י המוסד לביטוח לאומי כדי שזו תקבע את שיעור נכותם.

לאחר קביעת שיעור הנכות ותחולתו רשאים הנכים להגיש לפקיד השומה דו"ח בקשה להחזר המס ששולם ביתר בשנים עברו (להלן: "דו"ח להחזר מס").

החזר מס ששולם ביתר

סעיף 160 לפקודה מאשר קבלת החזר בגין מס ששולם ביתר בשנה מסוימת, ובלבד שהדו"ח בגין אותה שנה יוגש לא יאוחר מתום שש שנים אחריה. במקרה בו נישום מגיש בקשה לקבלת פטור ממס בגין נכות ומופנה לוועדה רפואית וזו קובעת לו נכות, המזכה בפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, רק בחלוף זמן, עולה השאלה מהו המועד הקובע למניין שש השנים הקבועות בסעיף 160 לפקודה. כלומר, האם מניין שש השנים יחל מתום השנה בה הוגש הדו"ח להחזר המס ששולם ביתר בעקבות קביעת הנכות ע"י הוועדה הרפואית, או שמא מתום השנה בה הגיש הנישום את הבקשה לקבלת הפטור לפקיד השומה.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 7/2010