חוזר מס הכנסה מס' 7/2011 – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר

חוזר מס הכנסה מס' 7/2011 – פטור בקבלת מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר

ביום 3.3.10 התפרסם ברשומות תיקון מס' 175 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ותיקון מס' 38 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"). התיקון הוסיף את סעיף 9(29) לפקודה ומתקן את הגדרת "שכר" בסעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

ביום 26.1.11 התפרסם ברשומות תיקון מס' 182 לפקודה, אשר תיקן את הגדרת "תמורה" האמורה בסעיף 9(29).

מטרת התיקונים הינם מתן פטור ממס הכנסה ל"סטודנטים" ו"חוקרים" בגין קבלת "מלגה" ב"תקופת הלימודים" או ב"תקופת המחקר"), כהגדרת מונחים אלו בסעיף 9(29) לפקודה. כמו כן קובע התיקון העקיף לחוק מע"מ כי "מלגה" כאמור לא תיחשב כ"שכר" לעניין סעיף 4(ב) לחוק מע"מ ולפיכך לא ישולם בגינה, ע"י המוסד המשלם, מס שכר.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 7/2011