חוזר מס הכנסה מס' 8/2004 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבלרוס

חוזר מס הכנסה מס' 8/2004 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבלרוס

בחודש דצמבר 2003 אושררה האמנה למניעת כפל מס בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של בלרוס שנחתמה בחודש אפריל 2000.

בהתאם לאמור בסעיף 29 לאמנה, האמנה תכנס לתוקף עם אישרורה ע"י המדינות, כלומר החל מיום 29.12.03 והוראותיה יחולו כמפורט להלן:

ביחס לניכוי במקור מתשלומי ריבית, דיבידנד או תמלוגים, אשר שולמו או נזקפו לזכות הנישום בתאריך 1 בינואר 2004 או אחריו.

ביחס למיסים אחרים, לתקופת מס המתחילה בתאריך 1 בינואר 2004 או אחריו.

ככלל, הבסיס לאמנה הוא אמנת המודל של ה- OECD, עם מספר שינויים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 8/2004